เรื่องเด่น

รับฟรี! บัตรของขวัญ เทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 7 เม.ย. 2564

เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันวินาศภัย ของ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย และสมัครบริการต่ออายุกรมธรรม์อัตโนมัติ(Auto Direct Debit) ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. 64 – 30 มิ.ย. 64

เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ  :  

เงื่อนไขและผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ
ลูกค้าทื่ซื้อประกันวินาศภัยกรมธรรม์ใหม่และยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit เฉพาะผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ รายละเอียดดังต่อไปนี้
 • PA สุขใจ ชัวร์ แผน 2-5
 • กรุงไทย สุขใจ วัยเก๋า
 • PA สุขใจ คิดส์
 • บ้านมั่นใจ
 • ประกันภัยโรคมะเร็ง กรุงไทย แคนเซอร์ พลัส
บัตรของขวัญ เทสโก้โลตัส
มูลค่า 100 บาท ต่อกรมธรรม์

หมายเหตุ :

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการและยินยอมให้ต่ออายุอัตโนมัติ โดยผ่านการหักบัญชี Auto Direct Debit 
 2. กรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
 3. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้    
 4. การจัดส่งบัตรของขวัญเทสโก้โลตัส มูลค่า 100 บาท ให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 5. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยกำหนด
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของกำนัลอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันทดแทนของกำนัลที่ระบุข้างต้น ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์