เรื่องเด่น

รับเครดิตเงินคืน 40 บาท* เมื่อเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ตามเงื่อนไขที่กำหนด

อัพเดทวันที่ 12 เม.ย. 2564

*มูลค่ายอดเครดิตเงินคืนเทียบเท่าดอกเบี้ยเงินฝากที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.004 ต่อปี คำนวณจากมูลค่าของกำนัล 40 บาท สำหรับยอดเงินฝาก 1 ล้านบาท ตลอดระยะเวลา 1 ปี
สงวนสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 40 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ

ระยะเวลา:  วันที่ 12 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564

เงื่อนไขแคมเปญ:

  • ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่สมัครแอปฯ Krungthai NEXT ครั้งแรก และเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ใหม่ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ระหว่างวันที่ 12 เมษายน 2564 – 30 มิถุนายน 2564
  • ลูกค้าต้องทำธุรกรรมเติมเงิน/จ่ายบิล เพื่อชำระค่าสินค้าและบริการผ่านบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่เปิดใหม่ข้างต้นด้วยยอดเงินขั้นต่ำ 100 บาท รวมจำนวน 2 ครั้งขึ้นไป ผ่านแอปฯ Krungthai NEXT ในช่วงระยะเวลาส่งเสริมการขาย (ตั้งแต่เวลา 0.00 น. ของวันที่ 12 เมษายน 2564 – เวลา 24.00 น. ของ 30 มิถุนายน 2564) ทั้งนี้ กรณีมีการยกเลิกการซื้อสินค้า/บริการ รายการเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท ภายในวันและเวลาที่กำหนด  ถือเป็นรายการที่ไม่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขข้างต้น
  • สงวนสิทธิ์รับเงินคืนสูงสุด 40 บาท ต่อลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ รวมสิทธิทั้งโครงการจำนวนทั้งสิ้น 30,000 สิทธิ์ เท่านั้น
  • ธนาคารจะเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ที่ลูกค้ามีสิทธิ์ได้รับตามรายการนี้เป็นรายเดือนปฏิทินและเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีภายใน 30 วันนับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนรอบปฏิทิน 
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings ผ่านช่องทางแอปฯ Krungthai NEXT ที่คงสภาพการมีบัญชีเงินฝากฯ จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี ในกรณีที่ลูกค้าขาดคุณสมบัติตามเงื่อนไขรายการ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเว้นการมอบเครดิตเงินคืนและสงวนสิทธิ์การพิจารณามอบเครดิตเงินคืนให้กับลูกค้า ที่มีคุณสมบัติครบตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดในลำดับถัดไป
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้  โดยธนาคารจะแจ้งเพื่อทราบผ่านช่องทางของธนาคารที่เหมาะสมผ่าน krungthai.com หรือ Krungthai LINE Connext
  • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111 หรือธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
ขั้นตอนการเปิดบัญชีเงินฝากผ่านแอปฯ Krungthai NEXT :
2. ช่องทางแอปฯ Krungthai NEXT สำหรับลูกค้าที่มีบัญชีเงินฝากกับธนาคารอยู่แล้วและต้องการเปิดบัญชีเงินฝาก Krungthai NEXT Savings (https://krungthai.com/th/content/personal/krungthai-next/open-account)