เรื่องเด่น

จ่ายค่าโฆษณาออนไลน์ สะดวก ปลอดภัย คุ้มค่า รับ e-coupon มูลค่า 100 บาท

อัพเดทวันที่ 24 มี.ค. 2564
สิทธิพิเศษ ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า เมื่อชำระค่าโฆษณาออนไลน์ผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไปเลือกรับ e-coupon มูลค่า 100 บาท สำหรับซื้อสินค้าที่สตาร์บัคส์ สำหรับใช้เป็นส่วนลดบริการขนส่งกับ Lalamove
แลกรับ e-coupon และดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ www.vthgservice.com วันที่ 1 ก.พ. - 31 ธ.ค. 64

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • ผู้ถือบัตรจะต้องมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า ที่เป็นรายการชำระเงินค่าโฆษณาออนไลน์ ครบ 3,000 บาทขึ้นไป (ภายใต้บัตรหมายเลขเดียวกัน) ณ วันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • ยอดใช้จ่ายจะคำนวณจากระบบวีซ่า ย้อนหลังได้ไม่เกิน 60 วันจนถึงวันที่ทำรายการแลกรางวัล
 • รายการใช้จ่ายในหมวดโฆษณาออนไลน์ อาทิ Google Ad, Facebook Ad หรืออื่นๆ ที่อยู่ในกลุ่มรหัสร้านค้าต่อไปนี้ MCC 7311 Advertising Services, 7399 Business Services หรือ 7372 Computer Program/SYS Design
 • สงวนสิทธิ์ในการแลกรับรางวัล 1 ครั้งต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการ (รวมการแลกรับรางวัลจากทุกร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ)  
 • ผู้ถือบัตรจะต้องทำการแลกรับรางวัลผ่านทางเว็ปไซต์ www.vthgservice.com เท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรจะได้รับอีเมล์ยืนยัน พร้อม e-coupon code ภายใน 3 วันนับจากวันที่ทำรายการ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไข
 • ในกรณีที่มีการขอเอกสารเพิ่มเติมเพื่อตรวจสอบสิทธิตามเงื่อนไขที่กำหนด ผู้ถือบัตรจะต้องนำส่งเอกสารภายใน 3 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง มิฉะนั้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกรายการแลกครั้งนั้น และผู้ถือบัตรจะต้องทำรายการแลกรางวัลใหม่ โดยนับตามลำดับก่อน/หลัง
 • จำกัด 2,000 รางวัลต่อเดือนขึ้นอยู่กับลำดับก่อน/หลัง
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) ขอสงวนสิทธิในการยกเลิก หรือเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมรายละเอียดเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 • วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรับผิดชอบใด ๆ กับบริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับบริการของร้านค้า ผู้ถือบัตรจะต้องดำเนินการติดต่อกับร้านค้าโดยตรง
 • เมื่อผู้ถือบัตรทำการแลกรางวัล และได้รับรางวัลแล้ว ถือว่าผู้ถือบัตรได้อ่าน ทำความเข้าใจ และยอมรับรายละเอียดเงื่อนไขตามที่กำหนด วีซ่าฯ จะไม่รับการร้องเรียนใดๆ ที่เกิดขึ้นในภายหลัง
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือติดตามการสำรองสิทธิ (ในกรณีที่ไม่ได้รับอีเมล์ตอบกลับ) ที่ โทร. 02 919 9108 ต่อ 118 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 – 17.00 น. หรือ อีเมล์ vtreservation@vathanagul.com