เรื่องเด่น

รับฟรี! Wireless Car Charger

อัพเดทวันที่ 20 ก.พ. 2564

เมื่อซื้อประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า จากบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 15 ก.พ. 64 – 31 มี.ค. 64


เงื่อนไขแคมเปญ
ซื้อประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า จากบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย
รับ Wireless Car Charger
จำนวน 1 ชิ้น/กรมธรรม์

หมายเหตุ 

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ ประเภท 1 รถยนต์วัยเก๋า ของบมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย ในระยะเวลาโครงการ
 2. กรมธรรม์ที่ได้รับสิทธิ์จะต้องเป็นกรมธรรม์ที่มีการออกตามระยะเวลาของโครงการเท่านั้น และจะต้องได้รับการชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์เต็มจำนวนแล้ว
 3. จำกัดผู้ได้รับของสมนาคุณ จำนวน 200 ชิ้น ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีที่มีผู้ได้รับรางวัลเกินกว่าจำนวน จะยึดถือคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 4. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้   
 5. ของสมนาคุณจะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ ที่ได้ระบุไว้ภายในกรมธรรม์
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัยกำหนด
 7. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของโครงการ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.กรุงไทยพานิชประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์