เรื่องเด่น

ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย ถึง 20% ขยายความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน และผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีน COVID-19

อัพเดทวันที่ 1 ก.พ. 2564

สำหรับลูกค้าที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ทุกแผนตามเงื่อนไขที่กำหนด รับส่วนลดเบี้ยประกันภัย 20%

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ :  ลูกค้าที่ต่ออายุประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ของ บมจ.ทิพยประกันภัย ตามเงื่อนไขที่กำหนด ตั้งแต่วันที่ 19 ม.ค. 64 – 30 มิ.ย. 64 รับส่วนลดเบี้ยประกันภัยทันที 20%


สำหรับลูกค้าปัจจุบัน
จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
แผน 1 แผน 2A แผน 3 แผน 4
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV))*
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1,000,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3. และเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
- - - -
เบี้ยประกันภัยรวม/คน/ปี(บาท)
150 250 450 850
สำหรับลูกค้าต่ออายุกรมธรรม์
จำนวนเงินเอาประกันภัย(บาท)
แผน 1E แผน 2AE แผน 3E แผน 4E
1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV))*
2. การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าอันเนื่องมาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
100,000 100,000 500,000 1,000,000
3. การรักษาพยาบาล (ต่อปี)
   - ค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือ
   - ค่ารักษาพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน เท่านั้น อันเนื่อง มาจากภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
10,000 30,000 50,000 100,000
4. ผลประโยชน์กรณีลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลตามข้อ 3. และเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันแทน (สูงสุดไม่เกิน 20 วัน)
500/วัน 1,500/วัน 2,500/วัน 5,000/วัน
เบี้ยประกันภัยรวม/คน/ปี(บาท)
120 200 360 680

หมายเหตุ

 1. การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากเชื้อไวรัสโคโรนา หมายถึงการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือสมองตาย และระบบประสาทล้มเหลว หรือ การเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยที่รุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 2. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้ความคุ้มครองภาวะแทรกซ้อน หรือผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคติดเชื้อจากไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นระยะเวลา 90 วันนับจากวันที่ได้รับวัคซีน โดยต้องเป็นวัคซีนที่ได้รับการรับรอง หรือการอนุมัติจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (Food and Drug Administration: FDA) และทำหัตถการโดยแพทย์ หรือพยาบาลที่โรงพยาบาล หรือสถานพยาบาลเวชกรรม
 3. ในกระบวนการเรียกร้องสินไหมของบมจ. ทิพยประกันภัย บริษัทฯ จะมอบสิทธิให้ลูกค้าเลือกรับผลประโยชน์ได้ โดยในกรณีที่ลูกค้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสินไหมค่ารักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) หรือค่ารักษาพยาบาลจากผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนตามที่กำหนดในกรมธรรม์ประกันภัย ลูกค้าสามารถเลือกรับผลประโยชน์ในรูปแบบค่าชดเชยรายวันได้ตามวงเงินทุนประกันภัยค่ารักษาพยาบาล

เงื่อนไข

 1. มอบสิทธิ์ให้เฉพาะผู้เอาประกันภัยที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 2. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 3. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV))”(รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) ส่วนบุคคล
 5. การพิจารณาอนุมัติประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขและหลักเกณฑ์ที่ บมจ. ทิพยประกันภัยกำหนด

ลูกค้าสามารถต่ออายุกรมธรรม์ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาหรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ TIP Call Center โทร 1736

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์