เรื่องเด่น

Point to Invest ทางเลือกใหม่ เปลี่ยนคะแนนเป็นกองทุนรวม KTAM กับบัตรเครดิต KTC

อัพเดทวันที่ 28 ม.ค. 2564
ใช้คะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกกองทุน ทุกๆ 1,000 คะแนน = 100 บาท ระหว่างวันที่ 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2564
รายละเอียดการแลกคะแนน KTC FOREVER
  1. ผู้ลงทุนสามารถแลกคะแนน KTC FOREVER แทนเงินลงทุนได้ทุกประเภทกองทุนรวมของ    บลจ.กรุงไทย (นอกเหนือจากเดิม ที่ได้เพียงกองทุนประเภท SSF/RMF)
  2. ไม่กำหนดจำนวนขั้นต่ำในการแลกคะแนน KTC FOREVER ทั้งนี้ มูลค่าขั้นต่ำในการซื้อกองทุนรวมเป็นตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด
  3. ไม่มีกำหนดระยะเวลาในการแลกคะแนน

หมายเหตุ
  1. ช่องทางในการทำรายการแลกคะแนน KTC FOREVER ทำรายการผ่านบลจ.กรุงไทย หรือผู้สนับสนุนการขาย โดยกรอกใบแนบคำสั่งซื้อกองทุนโดยชำระด้วยคะแนน KTC FOREVER
  2. มูลค่าการซื้อขั้นต่ำกองทุนเป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนด ผู้ลงทุนต้องทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน