เรื่องเด่น

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจรและยั่งยืน ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

อัพเดทวันที่ 4 ม.ค. 2564

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (ครั้งที่ 1/2564)

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ “A+”
โดยบริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2563

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อ
วันที่ 18 – 21 มกราคม 2564

จองซื้อ ที่ ธ.กรุงไทยทุกสาขา หรือ
Money Connect by Krungthai
สอบถามข้อมูล โทร 02-111-1111


คำเตือน: : โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน แบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวนยังไม่มีผลใช้บังคับ

แนะนำสำหรับคุณ