เรื่องเด่น

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ที่ อิเกีย/โกลบอลเฮ้าส์/บุญถาวร

อัพเดทวันที่ 2 พ.ย. 2563

รับเครดิตเงินคืน 150 บาท เมื่อช้อปออนไลน์ที่ สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส เพียงช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้า ผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส (“ลูกค้า”)
 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า และ/หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส ผ่านช่องทางออนไลน์ของร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ อิเกีย (www.ikea.com)/บุญถาวร (www.boonthavorn.com)/โกลบอลเฮ้าส์ (www.globalhouse.co.th) ตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 150 บาท
 • สำหรับแต่ละร้านค้าที่ร่วมรายการ ธนาคารจะจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน/ร้านค้า และสูงสุด 100 สิทธิ์/เดือน/ร้านค้า รวม 600 สิทธิ์/ร้านค้า ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส ที่ทำรายการ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าว ภายใน 60 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของแต่ละรอบตามที่กำหนด ดังนี้
  รอบที่ 1 ทำรายการระหว่างวันที่ 2 พฤศจิกายน 2563 เวลา 0.00 น. – 31 ธันวาคม 2563 เวลา 23.59 น.
  รอบที่ 2 ทำรายการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 0.00 น. – 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 23.59 น.
  รอบที่ 3 ทำรายการระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 เวลา 0.00 น. – 30 เมษายน 2564 เวลา 23.59 น.
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีเงินฝากที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัสยังคงมีสถานะปกติ หรือไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิตกรุงไทย โฮมพลัส ที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้ และเวลาตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดนี้เป็นเวลาของประเทศไทย
 • ธนาคามิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111