เรื่องเด่น

หุ้นกู้ไม่มีประกันของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2563 เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่

อัพเดทวันที่ 10 ต.ค. 2563

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2567”


หุ้นกู้ไม่มีประกัน อายุ 3 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย 3.95% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่
อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท BBB+ แนวโน้มลบ

โดย บริษัท ทริส เรทติ้งส์ จำกัด เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2563

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

เปิดจองซื้อวันที่ 6, 9-10 พฤศจิกายน 2563

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา สอบถามข้อมูล โทร Krungthai Contact Center 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนต้องศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ

  • บริษัทอยู่ระหว่างยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนกับสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ 
  • เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน