เรื่องเด่น

กรุงไทยต้านภัยโควิด สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ เพื่อฟื้นฟูท่องเที่ยวไทย

อัพเดทวันที่ 5 ต.ค. 2563

สินเชื่อ SME ดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan)

จุดเด่นผลิตภัณฑ์

 • ดอกเบี้ยต่ำ 2%* นาน 2ปี
 • วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท
 • สามารถใช้ บสย. ช่วยค้ำประกันได้*

ระยะเวลารับคำขอสินเชื่อ ภายใน 30 มิถุนายน 2564 หรือจนกว่าวงเงินโครงการจาก ธนาคารออมสิน 10,000 ล้านบาทจะหมด

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

 1. SME บุคคลธรรมดาสัญชาติไทย หรือ นิติบุคคลที่จดทะเบียนในไทย มีบุคคลสัญชาติไทยถือหุ้นเกินกว่าร้อยละ 50 ของทุนจดทะเบียน
 2. SME ประกอบธุรกิจในภาคการผลิต การบริการและการพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและ Supply Chain และได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งทางตรง และ/หรือ ทางอ้อม หรือ เป็นผู้ประกอบการทั่วไปในภาคธุรกิจท่องเที่ยว และสาขาที่เกี่ยวเนื่อง ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19
 3. เป็นผู้ประกอบการที่มีการยื่นภาษีกับภาครัฐ

ประเภทวงเงินและสินเชื่อ

 1. วงเงินกู้แบบกำหนดระยะเวลา Term Loan  (T/L)
 2. วงเงินตั๋วสัญญาใช้เงิน (P/N)

วงเงินสินเชื่อ

 • วงเงินกู้สูงสุด 100 ล้านบาท (รวมทุกสถาบันการเงิน และรวมทุกสินเชื่อภายใต้มาตรการฯ)

หลักประกันที่ใช้

 • ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง
 • ที่ดินเปล่า
 • เงินสด พันธบัตร หุ้นกู้ หรือตั๋วเงินของรัฐ
 • กรณีใช้ บสย. ค้ำประกัน เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ที่ บสย. กำหนด (จนกว่าวงเงิน ค้ำประกันโครงการ บสย. จะเต็มวงเงิน)

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา หรือ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111

*เงื่อนไขอื่นๆ และการพิจารณาสินเชื่อเป็นไปตามดุลยพินิจของธนาคาร