เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญ ทอดผ้าป่ากรุงไทย เติมบุญ เติมธรรม เพื่อสถานปฏิบัติธรรมสมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) วันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๓

อัพเดทวันที่ 30 ก.ย. 2563

       เนื่องในศุภมงคลสมัย ๑๕๐ ปี แห่งการสถาปนาวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม พุทธศักราช ๒๕๑๓ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม มีดําริจัดสร้างสถานปฏิบัติธรรม สมเด็จพระสังฆราช (อมฺพรมหาเถร) เพื่อเป็นสิ่งอนุสรณ์เฉลิมฉลองศุภมงคลสมัย ดังกล่าว และเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (อมฺพรมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โดยจัดสร้างเป็น สถานที่ปฏิบัติธรรมสําหรับพุทธศาสนิกชน และเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง กําหนดจัดสร้าง ณ คลอง ๙ ตําบลลําลูกกา อําเภอลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี บนที่ดิน ๑๒๗ ไร่ เน้นการออกแบบที่เรียบง่าย และประโยชน์ใช้สอย ขณะนี้อยู่ระหว่างดําเนินการจัดหาทุน