เรื่องเด่น

ฝากสั้น ได้ดอกเบี้ยทันใจทุกเดือน เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน

อัพเดทวันที่ 1 ต.ค. 2563

เปิดรับฝากตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 63 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

อัตราดอกเบี้ย

ฝากประจำพิเศษ 8 เดือน
อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)* ฝากขั้นต่ำ (บาท)
0.65 50,000
จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน
เงื่อนไขผลิตภัณฑ์
  1. เปิดรับฝากเฉพาะลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และผู้มีถิ่นฐานอยู่นอกประเทศ
  2. เปิดบัญชีเงินฝากขั้นต่ำ 50,000 บาท และห้ามถอนเงินฝากบางส่วน
  3. จ่ายดอกเบี้ยทุกเดือนเข้าบัญชีคู่โอน (ออมทรัพย์/กระแสรายวัน) เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นไปยังบัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือน หรือออมทรัพย์ หรือกระแสรายวัน ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร กรณีฝากไปถึง 3 เดือน ไปจ่ายดอกเบี้ย
  4. กรณีถอนหลัง 3 เดือนแต่ไม่ครบกำหนดฝาก จ่ายดอกเบี้ยในอัตราเงินฝากออมทรัพย์ ตามประเภทผู้ฝาก ณ วันถอน และหักภาษี ณ ที่จ่าย
  5. เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดหรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

เอกสารการเปิดบัญชี

  • บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ที่ยังไม่หมดอายุ

เพิ่มความสะดวกด้วยเอกสารอื่น กรณีบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ด ที่ไม่สามารถอ่านข้อมูลได้ สามารถใช้เอกสารอื่นได้

  • สำเนาทะเบียนบ้าน หรือ
  • บัตรที่ออกโดยหน่วยงานของรัฐ ที่มีรูปถ่ายพร้อมระบุเลขประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานองค์การของรัฐ หนังสือเดินทาง (Passport)

ดาวน์โหลด
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์และบัญชีเงินฝากประจำ  
(0.12 MB) PDF
Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน
Sales Sheet เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน  
(0.19 MB) PDF
Product Catalog เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน
Product Catalog เงินฝากประจำพิเศษ 8 เดือน  
(0.12 MB) PDF