เรื่องเด่น

กรุงไทยใจดี ออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ 30 บาท!! เมื่อซื้อประกันภัย โรคไข้เลือดออก แผน 3 จาก บมจ.ทิพยประกันภัย

อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 2563

ประกันภัย โรคไข้เลือดออก

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไข้เลือดออก แผน 3 ของบมจ.ทิพยประกันภัย ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 63 นี้ รับโปรโมชั่นจากธนาคารกรุงไทยออกค่าเบี้ยประกันภัยให้ 30 บาท ลูกค้าจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 490 บาทเท่านั้น! (จากเบี้ยประกันภัยปกติ 520 บาท)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์และเงื่อนไข

ความคุ้มครอง และจำนวนเงินเอาประกันภัย
(หน่วย:บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3
อายุรับประกันภัย
1 – 99 ปีบริบูรณ์ ณ วันสมัครทำประกันภัย
1.การเจ็บป่วยด้วยภาวะ หรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากโรคไข้เลือดออก*
100,000 200,000 300,000
2.การรักษาพยาบาลกรณีผู้ป่วยใน (IPD) และกรณีผู้ป่วยนอก (OPD) อันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออก ต่อครั้ง
20,000 50,000 75,000
3.เงินชดเชยรายวันระหว่างรักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเวชกรรม อันเนื่องมาจากโรคไข้เลือดออก ต่อวัน (สูงสุดไม่เกิน 30 วัน/ครั้ง)
1,000 1,500 2,000
อัตราเบี้ยประกันภัยรวม ต่อราย ต่อปี
180 บาท 350 บาท 520 บาท
จ่ายเพียง
490 บาท

*การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่าไม่มีวิธีรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากโรคไข้เลือดออก

เงื่อนไขการรับสิทธิ์ 

  1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ประกันภัย ไข้เลือดออก ของบมจ.ทิพยประกันภัย ที่จำหน่ายผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่ 15 ก.ย. – 31 ธ.ค. 63 เฉพาะแผน 3 ลูกค้าจะได้สิทธิพิเศษโปรโมชั่นจ่ายเบี้ยประกันภัยเพียง 490 บาท จากค่าเบี้ยประกันภัยปกติ 520 บาท ณ วันสมัครทำประกันภัย
  2. เฉพาะกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
  3. สิทธิพิเศษตามโปรโมชั่นข้างต้นไม่สามารถแลกเป็นเงินสด หรือไม่สามารถโอนสิทธิให้กับผู้อื่นได้
  4. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
  5. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

สนใจซื้อผลิตภัณฑ์/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา


ข้อควรรู้

  • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
  • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย  
  • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
  • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
  • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์