เรื่องเด่น

สุขทุกรุ่น อิ่มทุกวัย อร่อยไปกับ TIP รับ Voucher MK Restaurant สูงสุดมูลค่า 2,400 บาท

อัพเดทวันที่ 22 ก.ย. 2563

ลูกค้าที่ซื้อประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ของบมจ.ทิพยประกันภัย ผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย ตั้งแต่วันนี้ –  31 ธ.ค 63  ตามเงื่อนไขที่กำหนดมีสิทธิได้รับ Voucher MK Restaurant ตามรายละเอียดเงื่อนไขดังนี้

รายละเอียดเงื่อนไข
กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ
ตั้งแต่ 10 ส.ค. 63–31 ธ.ค. 63

ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ ของบมจ.ทิพยประกันภัย แผน 3 และแผน 4 ที่สาขาธนาคาร (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น ไม่รวมกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

รับ Voucher MK Restaurant
มูลค่า 500 บาท

PA วัยใส
ตั้งแต่ 17 ส.ค. 63–31 ธ.ค. 63

ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย PA วัยใส ที่สาขาธนาคาร (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น ไม่รวมกรมธรรม์ปีต่ออายุ)

รับ Voucher MK Restaurant
มูลค่า 300 บาท

PA สุขใจ ชิลล์
ตั้งแต่ 17 ส.ค. 63–31 ธ.ค. 63
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย PAสุขใจ ชิลล์ สำหรับแผนความคุ้มครองที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไปที่สาขาธนาคาร (เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น ไม่รวมกรมธรรม์ปีต่ออายุ)
 • เบี้ยประกันภัย 2,000 บาท รับ Voucher MK Restaurant มูลค่า 200 บาท
 • เบี้ยส่วนเกิน ทุกๆ 1,000 บาท รับเพิ่ม Voucher MK Restaurant มูลค่า 100 บาท

   เงื่อนไขการรับสิทธิ

 1. เมื่อซื้อผลิตภัณฑ์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้แก่ กรุงไทย สุขใจวัยเกษียณ(แผน 3 และแผน 4), PA วัยใส และ PA สุขใจ ชิลล์ (สำหรับแผนความคุ้มครองที่มีเบี้ยประกันภัยตั้งแต่ 2,000 บาทขึ้นไป) ที่จำหน่ายผ่านสาขาธนาคารกรุงไทย เฉพาะกรมธรรม์ใหม่เท่านั้น ไม่รวมกรมธรรม์ปีต่ออายุ
 2. เฉพาะกรมธรรม์ที่ชำระเบี้ยประกันภัยครบถ้วนสมบูรณ์และมีวันเริ่มคุ้มครองภายในระยะเวลาของโครงการเท่านั้น
 3. หากมีการยกเลิกกรมธรรม์ภายในระยะเวลาของโครงการ จะไม่สามารถนำมาคำนวณเป็นรางวัลตามโครงการได้   
 4. การจัดส่ง Voucher MK Restaurant ให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) จะดำเนินการภายในเดือนถัดไป ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์
 5. กรณีที่ของกำนัลข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันแทนโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ หากมีข้อโต้แย้งให้ถือคำวินิจฉัยของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 6. รายการส่งเสริมการขายนี้จัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เงื่อนไขเป็นไปตามที่ บมจ.ทิพยประกันภัย กำหนด
 7. กรณีมีข้อโต้แย้งใดๆ คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นหลัก

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย  
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์