เรื่องเด่น

เติมเงิน ทรูมูฟ เอช ผ่าน Krungthai NEXT รับโบนัส โทรฟรี เน็ตฟรี 10%

อัพเดทวันที่ 18 ก.ย. 2563

เติมเงิน ทรูมูฟ เอช ผ่าน Krungthai NEXT

เติมเงิน ทรูมูฟ เอช 100 บาทขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือช่องทาง Krungthai Internet Banking รับโบนัส โทรฟรี เน็ตฟรี 10% ตั้งแต่ 15 ก.ย. - 15 ธ.ค. 63

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 1.  สิทธิพิเศษในรายการส่งเสริมการขาย “เติมเงิน100 บ.ขึ้นไป ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือช่องทาง Internet Banking ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) รับโบนัส 10%”  นี้ สำหรับผู้ใช้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ ทรู มูฟ เอช ของบริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น  จำกัด ( “บริษัท”) ในนามบุคคลธรรมดาในระบบเติมเงิน ที่มีสถานะการใช้งานเป็นปกติ (Active Status) (ยกเว้นผู้ใช้บริการในนามนิติบุคคลและตัวแทนเติมเงินทรูมูฟ เอช หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากบริษัท)
 2. ผู้ใช้บริการที่เติมเงินทรูมูฟ เอช ผ่านช่องทางตามที่บริษัทกำหนด ในระหว่างวันที่ 15 กันยายน 2563 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2563  จะได้รับโบนัสโทรฟรี  ตามเงื่อนไขดังนี้ ผู้ใช้บริการซึ่งเติมเงิน ทรูมูฟ เอช ตั้งแต่ 100 บาทขึ้นไป ในแต่ละครั้ง จะได้รับโบนัสโทรฟรีเน็ตฟรี ในอัตราร้อยละ 10 ของจำนวนเงินที่เติม สูงสุด เดือนละ 5 ครั้ง (นับตามเดือนปฏิทิน) ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด โดยผู้ใช้บริการจะได้รับข้อความสั้น (SMS) แจ้งยืนยันการได้รับโบนัสโทรฟรีเน็ตฟรี และจะได้รับโบนัสภายในวันที่ทำการเติมเงิน เว้นแต่สถานะของการใช้บริการ ของผู้ใช้บริการถูกระงับการใช้บริการชั่วคราวหรือถาวรหรือเปลี่ยนสถานะของการใช้บริการจาก ทรูมูฟ เอช แบบเติมเงินไปเป็นแบบรายเดือน จะไม่ได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าว ทั้งนี้ การใช้โบนัสโทรฟรีเน็ตฟรี ที่ได้รับนี้ สามารถนำไปใช้ได้เฉพาะการใช้บริการในเครือข่าย ทรูมูฟ เอช เท่านั้น โดยมีอายุการใช้งาน 3 วันนับแต่วันที่ได้รับ SMS ยืนยันการได้รับโบนัส ไปจนถึงเวลา 24.00 นาฬิกาของวันที่ 3 เพื่อใช้เป็นเครดิตหักชำระค่าบริการดังต่อไปนี้
  (1) บริการโทรในเครือข่ายทรูมูฟ เอช คิดนาทีละ 2 บาท คิดตามจริงเป็นนาที เศษของนาทีคิดเป็นหนึ่งนาที
  (2) บริการ 4G/3G/EDGE/GPRS คิดเมกะไบต์ (MB) ละ 2 บาท เศษของเมกะไบต์ (MB) คิดเป็น 1 เมกะไบต์ (MB)
  (3) บริการส่งข้อความสั้น (SMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศข้อความละ 2 บาท
  (4) บริการส่งข้อความมัลติมีเดีย (MMS) ระหว่างโทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้และจดทะเบียนภายในประเทศครั้งละ 2 บาท
  (5) หากพ้นระยะเวลาการใช้งานตามที่กล่าวไว้ข้างต้น โบนัสดังกล่าวจะไม่สามารถนำมาใช้บริการได้อีก
  (6) ราคาดังกล่าวตาม (1) – (4) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว โดยบริษัทจะคำนวณค่าบริการโดยเรียกเก็บจากโบนัสก่อน จากนั้นจึงเรียกเก็บค่าบริการตามรายการส่งเสริมการขายปกติ ทั้งนี้ ผู้ใช้บริการสามารถตรวจสอบโบนัสคงเหลือได้ที่ *510*44# แล้วกดโทรออก
 3. สิทธิใด ๆ ตามที่ได้ระบุไว้ในรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลก คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของอื่นใดได้ รวมถึงไม่สามารถโอนไปให้บุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดได้ด้วย
 4. หากผู้ใช้บริการกระทำการอันเป็นการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ บริษัทมีสิทธิในการยกเลิกการให้บริการตามสัญญาให้บริการได้ทันที
  1. กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา หากผู้ใช้บริการกระทำผิดวัตถุประสงค์แห่งสัญญา ให้ถือเป็นการฝ่าฝืนข้อห้ามในสัญญา “วัตถุประสงค์แห่งสัญญา” ผู้ใช้บริการจะต้อง
   (ก.) ใช้บริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้เพื่อการสื่อสารเฉพาะตนโดยมีเจตนาสุจริตตามวิธีการใช้บริการเยี่ยงปกติประเพณีของบุคคลธรรมดาทั่วไปที่จะพึงกระทำเท่านั้น มิใช่เพื่อประโยชน์ หรือสิ่งอื่นใดที่อาจถือเอาประโยชน์ได้ และจะไม่นำบริการไปใช้ในเชิงพาณิชย์หรือให้บริการต่อ
   (ข.) ผู้ใช้บริการต้องไม่ใช้ ไม่นำบริการมาใช้ ไม่ดัดแปลง หรือไม่กระทำการใดๆ ในเทคโนโลยีหรือระบบหรือสิ่งอื่นใดเพื่อเชื่อมต่อ หรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการดังกล่าว รวมทั้งไม่กระทำการอันมีลักษณะหรือคาดหมายได้ หรือเชื่อได้ว่าจะก่อให้เกิดการผิดศีลธรรม หรือเกิดความเสียหาย หรือเกิดความไม่เป็นธรรมต่อบริษัท หรือบุคคลอื่นใด ทั้งในทางตรงและทางอ้อม หรือไม่ทำการรบกวน หรือก่อความไม่สะดวก หรือเป็นอันตรายต่อเครือข่าย หรือทำให้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของเครือข่ายหรือส่วนใด ๆ ของเครือข่ายเกิดความขัดข้องไม่เป็นไปตามปกติ
  2. กระทำการที่มีเหตุผลอันเชื่อได้ว่าผู้ใช้บริการทุจริต หรือมีการปลอมแปลงเอกสารในการสมัครใช้ หรือรับข้อเสนอของบริการ หรือมีพฤติกรรมฉ้อฉลในการใช้บริการ หรือนำบริการไปใช้โดยผิดกฎหมาย
 5. บริษัทมีสิทธิที่จะแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากมีข้อกำหนด คำสั่ง หรือนโยบายของหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนดให้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกเงื่อนไขของบริการนี้หรือคำสั่งดังกล่าวเป็นการเพิ่มภาระในการดำเนินการของบริษัท เว้นแต่จะได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งเป็นอย่างอื่น
 6. บริษัทมีสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง ระงับหรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ได้ตามความเหมาะสมโดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันผ่านช่องทางที่บริษัทพิจารณาเห็นสมควร
 7. รายการส่งเสริมการขายนี้อยู่ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทกำหนด ผู้ใช้บริการจะต้องศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมก่อนเลือกใช้บริการที่ www.truemove-h.com และสำหรับการตั้งค่าเชื่อมต่อระบบ4G/3G ที่ http://www3.truecorp.co.th/phonefirst หรือ ทรูมูฟ เอช แคร์ หมายเลข 1242 หรือสอบถามพนักงานขาย
 8. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการของบริษัท ธนาคารไม่ต้องรับผิดชอบในเหตุใดๆ อันเกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการและ/หรือกรณีที่ผู้ใช้บริการได้รับความเสียหายใดๆ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้และหากมีปัญหาหรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัทโดยตรง