เรื่องเด่น

บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “CPFTH” เสนอขาย หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทวันที่ 1 ม.ค. 2563
หุ้นกู้บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “CPFTH”
บริษัท ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) “CPFTH” บริษัทย่อยของซีพีเอฟที่ดำเนินธุรกิจสัตว์บกครบวงจรในประเทศไทย
เสนอขาย หุ้นกู้ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2563


อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ ”A+” โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2563

เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่  


อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยต่อปี
4 ปี 6 เดือน [3.15 - 3.20]%
7 ปี [3.35 - 3.45]%
10 ปี [3.45 - 3.55]%
12 ปี [3.70 - 3.80]%
15 ปี [4.00 - 4.15] %

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณ 100,000 บาท

คาดว่าจะเสนอขาย 17-19 สิงหาคม 2563

จองซื้อที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา

สอบถามข้อมูลโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111


คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: การจัดสรรหุ้นกู้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ