เรื่องเด่น

รับความคุ้มครอง COVID-19 ฟรี 100,000 บาท 30 วัน เมื่อซื้อประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน

อัพเดทวันที่ 17 ก.ค. 2563
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน ทุกแผน ทุกการเดินทาง ตั้งแต่วันที่ 17 ก.ค. 63 – 31 ธ.ค. 63  รับสิทธิ์ฟรีคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19) 100,000 บาท โดยให้ความคุ้มครอง 30 วัน (ไม่มีระยะเวลารอคอย) นับจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน มีผลบังคับ


ซื้อประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกัน
รับความคุ้มครองแบบจัดเต็ม!

แผนประกันและความคุ้มครอง
และจำนวนเงินเอาประกันภัย
เสียชีวิตจากอุบัติเหตุ รวมการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
สูงสุด 300,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ
สูงสุด 100,000 บาท
สัมภาระและทรัพย์สินเสียหาย
สูงสุด 30,000 บาท
ชดเชยความล่าช้าในการเดินทาง
สูงสุด 10,000 บาท
การเลื่อน/บอกเลิกการเดินทาง
สูงสุด 10,000 บาท
รับสิทธิ์ฟรีคุ้มครองการเจ็บป่วยในภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)
100,000 บาท

เบี้ยประกันภัยเริ่มต้นเพียง 94 บาท*

(*ตัวอย่าง แผน 2 ทุนประกันภัย 300,000 บาท ระยะเวลาเดินทาง 1- 5 วัน ทั้งนี้ราคาเบี้ยประกันภัยขึ้นอยู่กับแผนความคุ้มครองและจำนวนวันเดินทางที่ลูกค้าเลือก)

หมายเหตุ

 1. ผู้รับสิทธิ์ต้องเป็นผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1- 99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วยปี พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นโรคเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 2. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Coronavirus (2019-nCoV)) (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และ ยังมิได้รักษาให้หายขาด
 3. สำหรับชาวไทยที่กลับจากต่างประเทศ ต้องไม่เป็นผู้ที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนามาก่อน และ ต้องผ่านการกักกันตัวจากสถานที่กักกัน 14 วัน 
 4. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ความคุ้มครองการเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่าจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา สูงสุด ไม่เกินทุนประกันภัย  200,000 บาท / คน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิ์ความคุ้มครองให้กับผู้เอาประกันที่ซื้อประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกันเท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เอาประกัน หรือโอนสิทธิ์ได้ โดยบริษัทฯจะส่งหนังสือรับรองการเอาประกันภัยพร้อมกับกรมธรรม์ประกันภัย เที่ยวไทยไปด้วยกันไปยังช่องทาง ตามที่ผู้เอาประกันภัยระบุ
 6. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  ทั้งนี้  รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์