เรื่องเด่น

เรทดี มีคืน กับ Krungthai Travel Card

อัพเดทวันที่ 15 ก.ค. 2563

รับเครดิตเงินคืน 120 บาท สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรฯ เพียงช้อปออนไลน์ ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ผ่านเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างประเทศด้วยสกุลเงินต่างประเทศ* ตั้งแต่วันที่ 15 ก.ค. - 14 พ.ย. 63

*หมายเหตุ: สกุลเงินต่างประเทศที่ให้บริการ 18 สกุลเงิน ได้แก่ AUD, CAD, CHF, DKK, EUR, GBP, HKD, INR, JPY, KRW, MYR, NOK, NZD, RUB, SEK, SGD, TWD และ USD

ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตร Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”)
 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้าและ/หรือบริการที่เว็ปไซต์หรือแอปพลิชันต่างประเทศ และชำระด้วยบัตร Krungthai Travel Card ประเภทวีซ่า ด้วยสกุลเงินต่างประเทศตามที่ให้บริการในบัตรดังกล่าว เทียบเท่าตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ในหมวดร้านค้าออนไลน์ ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 120 บาท
 • ธนาคารจะจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และสูงสุด 800 สิทธิ์/เดือน รวมสูงสุด 3,200 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 0.00 น. ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคาร ในแต่ละเดือน ดังนี้
  • เดือนที่ 1 : วันที่ 15 กรกฏาคม 2563 เวลา 0.00 น.  – 14 สิงหาคม 2563 เวลา 23.59 น.
  • เดือนที่ 2 : วันที่ 15 สิงหาคม 2563 เวลา 0.00 น.– 14 กันยายน 2563 เวลา 23.59 น.
  • เดือนที่ 3 : วันที่ 15 กันยายน 2563 เวลา 0.00 น.– 14 ตุลาคม 2563 เวลา 23.59 น.
  • เดือนที่ 4 : วันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 0.00 น.– 14 พฤศจิกายน 2563 เวลา 23.59 น.

       ทั้งนี้ ไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้

 • ธนาคารสงวนสิทธิ์การมอบเครดิตเงินคืนให้เฉพาะบัตร Krungthai Travel Card ประเภทวีซ่า ตามลำดับก่อน-หลัง โดยถือเอาวัน เวลา ตามวันที่ทำรายการเป็นหลัก
 • ธนาคารสงวนสิทธิ์ไม่มอบเครดิตเงินคืนกรณีที่ลูกค้าทำรายการใช้จ่ายกับร้านค้าในหมวด MCC8220: Colleges, Universities, Professional Schools, and Junior Colleges และ MCC8299:  Schools and Educational Services - Not Elsewhere Classified
 • ธนาคารจะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากที่มีการแลกเงินเข้า Krungthai Travel Card ครั้งล่าสุด โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 60 วันนับถัดจากวันสิ้นสุดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด หรือยึด หรืออายัด หรือ Krungthai Travel Card ที่ยังไม่ถูกยกเลิก จนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111