เรื่องเด่น

ช้อปปั๊บ รับเครดิตเงินคืน 100 บาท

อัพเดทวันที่ 15 ก.ค. 2563
โปรโมชั่น Krungthai Debit Card ที่ Central
รับเครดิตเงินคืน 100 บาท เพียงช้อปออนไลน์ที่ Lazada และ JD Central และจ่ายด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป ตั้งแต่วันที่ 6 ก.ค. - 31 ส.ค. 63
จำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/แอปฯ/บัตร/เดือน และสูงสุด 500 สิทธิ์/เดือน รวม 1,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้


ข้อกำหนด และเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้กับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย ทุกประเภท (“ลูกค้า”)
 • เมื่อลูกค้าซื้อสินค้า และ/หรือบริการด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย ที่ JD Central และ Lazada ตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป /เซลล์สลิป ลูกค้าจะได้รับเครดิตเงินคืน 100 บาท
 • สำหรับแต่ละแอปพลิเคชัน ธนาคารฯ จะจำกัดการมอบเครดิตเงินคืน 1 สิทธิ์/บัตร/เดือน และสูงสุด 500 สิทธิ์/เดือน รวม 1,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลาจัดรายการส่งเสริมการขายนี้
 • ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563
 • ธนาคารฯ จะมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่ผูกกับบัตรเดบิตกรุงไทยที่ทำรายการ โดยจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากดังกล่าวภายใน 60 วันนับถัดจากวันสุดท้ายของเดือนที่มีรายการใช้จ่ายที่มีสิทธิ์รับเงินคืน
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการตลาดนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือโอนให้แก่ผู้อื่น หรือทอนเป็นเงินสดได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์มอบเครดิตเงินคืนให้แก่ลูกค้าที่ยังคงสถานะบัญชีปกติ หรือบัญชีเงินฝากไม่ถูกปิด     หรือยึด หรืออายัด หรือบัตรเดบิตกรุงไทยที่ยังไม่ถูกยกเลิกจนถึงวันที่ธนาคารฯ ทำการมอบเครดิตเงินคืน
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ตัดรอบการบันทึกรายการใช้จ่ายที่บันทึกเข้ามาในระบบของธนาคารฯ ทุกสิ้นเดือนตามปฏิทิน และไม่สามารถโอนรายการใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วไปนับเป็นยอดใช้จ่ายเพื่อให้ได้รับสิทธิ์ในเดือนถัดไปได้
 • ธนาคารฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือกรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก ข้อกำหนด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111