เรื่องเด่น

เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Krungthai Step-up Savings 300 วัน

อัพเดทวันที่ 20 พ.ค. 2563
เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ Krungthai Step-up Savings 300 วัน
ฝากยิ่งนาน ดอกเบี้ยยิ่งโต
ระยะเวลาฝาก อัตราดอกเบี้ย (% ต่อปี)
ช่วงแรก (วันที่ 1-59) 0.500
ช่วงที่ 2 (วันที่ 60-89) 0.825
ช่วงที่ 3 (วันที่ 90-179) 1.150
ช่วงที่ 4 (วันที่ 180-300) 1.475

อัตราผลตอบแทนที่แท้จริงต่อปีของทั้งโครงการ (IRR.) 1.121% ต่อปี

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • รับฝากลูกค้าบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
  • เงินฝากขั้นต่ำ 10,000.-บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) สูงสุดไม่เกิน 10,000,000.-บาท (สิบล้านบาทถ้วน) 
  • เปิดบัญชีได้คนละ 1 บัญชี และนำฝากได้ 1 รายการเท่านั้น
  • คำนวณดอกเบี้ยสะสมทุกวันจากยอดเงินฝากคงเหลือ ณ สิ้นวัน โดยจ่ายดอกเบี้ยปีละ 2 ครั้ง (มิถุนายน และ ธันวาคม) หรือเมื่อเงินฝากครบกำหนดระยะเวลาฝาก หรือเมื่อปิดบัญชีเงินฝาก
  • ถอนได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • เมื่อครบกำหนดฝาก ธนาคารจะโอนเงินต้นส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยเข้าบัญชี (ออมทรัพย์ หรือ กระแสรายวัน) ตามที่ผู้ฝากแจ้งไว้กับธนาคาร

ดาวน์โหลด
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์
Product Catalog : เงินฝากออมทรัพย์  
(0.11 MB) PDF
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai Step-up Savings
Sales Sheet : เงินฝาก Krungthai Step-up Savings  
(0.57 MB) PDF
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ
ข้อตกลงและเงื่อนไขการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  
(0.20 MB) PDF