เรื่องเด่น

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ครั้งที่ 2/2563

อัพเดทวันที่ 12 พ.ค. 2563
บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ครั้งที่ 2/2563
หุ้นกู้ของบริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิต และจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค และบรรจุภัณฑ์ชั้นนำของประเทศ เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ครั้งที่ 2/2563
อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 30 เมษายน 2563


เสนอขายแก่ผู้ลงทุนทั่วไป

อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย
อายุ 4 ปี 6 วัน 3.00% ต่อปี
อายุ 10 ปี 6 วัน
ซึ่งผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน
 3.50%  ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณ 100,000 บาท

คาดว่าจะเปิดจองซื้อวันที่ 28 – 29 พฤษภาคม
และ 1 มิถุนายน 2563

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect

สอบถามข้อมูลติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111

คำเตือน:

  • โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:

  • บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ
  • การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน
  • อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทอยู่ที่ระดับ “A+” แนวโน้มเป็น “ลบ” เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย บริษัท ทริส เรทติ้ง จำกัด