เรื่องเด่น

ขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ยกเว้นจุดบริการ ได้แล้ววันนี้

อัพเดทวันที่ 17 ก.พ. 2565
ขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ธนาคารกรุงไทย
การคิดค่าธรรมเนียม-เรียกเก็บจากผู้มาขึ้นเงินรางวัล ค่าธรรมเนียมถูกเพียง 1%* ของมูลค่ารางวัล

สลากกินแบ่งรัฐบาล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมค่าอากรแสตมป์ 0.5% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

สลากการกุศล

 • หักค่าธรรมเนียมไม่เกิน 1% ของเงินรางวัล (ไม่รวมภาษีหัก ณ ที่จ่าย1% ที่ผู้ถูกรางวัลต้องชำระตามกฎหมายและค่าธรรมเนียมการโอนเงิน)

เอกสารประกอบการขึ้นเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้แก่

 • บัตรประชาชนตัวจริงเท่านั้น (บัตรประชาชนต้องไม่หมดอายุ และไม่รับมอบอำนาจ)
 • สลากกินแบ่งรัฐบาล หรือสลากการกุศล ฉบับจริงเท่านั้น

คุณสมบัติผู้ใช้บริการ

 • ผู้มาใช้บริการ ต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

เงื่อนไขการขึ้นเงินสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสาขาธนาคาร

 • ผู้ที่ถูกรางวัลสลากของสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสามารถขึ้นเงินรางวัลได้ทุกรางวัล ยกเว้นรางวัลที่ 1 
 • ธนาคารจ่ายเงินรางวัลเฉพาะงวดปัจจุบันที่ออกรางวัลเพียงงวดเดียวเท่านั้นนับตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันออกรางวัล ในงวดนั้นไปจนถึงเวลา 12.00 น. ของวันออกรางวัลในงวดถัดไป
 • กรณียอดเงินรวม ไม่เกิน 20,000 บาท สามารถเลือกรับเป็นเงินสดหรือโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณียอดเงินรวมมากกว่า 20,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000 บาท สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีต่างธนาคาร
 • กรณีเงินรางวัลรวมเกิน 100,000 บาท  สามารถเลือกโอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย เท่านั้น
 • สามารถขึ้นเงินได้ที่สาขาของธนาคารกรุงไทย ยกเว้น จุดบริการ
 • เงื่อนไขดังกล่าวครอบคลุมกับสลากกินแบ่งรัฐบาลทุกชนิด ยกเว้น สลากดิจิทัล โดย "ผู้ที่ถูกรางวัลสลากดิจิทัล" สามารถขึ้นเงินรางวัลได้ผ่านแอปฯ เป๋าตัง สำหรับวิธีการขึ้นเงินรางวัลสลากดิจิทัลและระยะเวลาการขึ้นเงินรางวัลของแต่ละช่องทาง สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่หัวข้อ "ข้อกำหนดและเงื่อนไข" ในแอปฯ เป๋าตังหรือคลิก https://krungthai.com/th/content/personal/paotang/digital-lottery