เรื่องเด่น

หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ไม่มีประกัน ครั้งที่ 1/2563

อัพเดทวันที่ 28 เม.ย. 2563
หุ้นกู้ CPF
หุ้นกู้ของบริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินธุรกิจเกษตรอุตสาหกรรมและอาหารแบบครบวงจร ภายใต้วิสัยทัศน์ “ครัวของโลก”

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A+ โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2563

อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ย (ต่อปี)
ผู้ลงทุนทั่วไป
4 ปี 3.00%
7 ปี 3.40%
ผู้ลงทุนรายใหญ่
12 ปี 3.75%
15 ปี 4.00%

จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน
เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณ 100,000 บาท

เปิดจองซื้อวันที่ 1,2 และ 4 มิถุนายน 2563

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect

สอบถามข้อมูลติดต่อ Krungthai Contact Center 02-111-1111


คำเตือน: โปรดทำความเข้าใจในลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้  เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน