เรื่องเด่น

คุ้มครอง COVID-19 ยกก๊วน จ่าย 1 แถมสูงสุด 3 สิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง

อัพเดทวันที่ 29 เม.ย. 2563
คุ้มครอง COVID-19
เมื่อซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT รับสิทธิ์ฟรีประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 สูงสุดถึง 3 สิทธิ์ ตั้งแต่วันที่ 27 เม.ย. 63 – 15 มิ.ย. 63

เงื่อนไขการรับสิทธิ์:  ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT ตามเงื่อนไขที่กำหนด รับสิทธิ์ฟรี ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุนประกันภัย 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท โดยให้ความคุ้มครอง 45 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และ ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ


เงื่อนไข การรับสิทธิ์ความคุ้มครอง
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT  แผนที่มีเบี้ยประกัน 250 บาท รับสิทธิ์ ฟรีความคุ้มครองประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 1 ท่าน
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT  แผนที่มีเบี้ยประกัน 450 บาท รับสิทธิ์ ฟรีความคุ้มครองประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 2 ท่าน
ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT  แผนที่มีเบี้ยประกัน 850 บาท  รับสิทธิ์ ฟรีความคุ้มครอง ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 จำนวน 3 ท่าน


หมายเหตุ

 1. รายละเอียดของรางวัล ได้แก่ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัส COVID-19 ทุนประกันภัย 100,000 บาท ค่ารักษาพยาบาล 10,000 บาท ระยะเวลาคุ้มครอง จำนวน 45 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์ และ ได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ
 2. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนสำเร็จ และได้รับการยืนยันจากบริษัท ตลอดระยะเวลาโครงการเท่านั้น
 3. ลูกค้าที่ซื้อประกันภัย กรุงไทย COVID-19 ผ่าน Krungthai NEXT จะได้รับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองตามเงื่อนไขที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนมอบสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองให้กับผู้อื่น (ผู้ได้รับสิทธิ์) ภายในระยะเวลาตามที่ธนาคารกำหนด ซึ่งธนาคารจะจัดส่งลิงค์เว็บไซต์ลงทะเบียนให้ลูกค้าผ่าน Line Krungthai Connext ทั้งนี้ ไม่สามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์ฟรีความคุ้มครอง ด้วยชื่อของผู้ซื้อเองได้
 4. ผู้ได้รับสิทธิ์ต้องมีอายุระหว่าง 1-99 ปี ณ วันที่ทำประกันภัย
 5. ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือสงสัยว่าจะติดเชื้อไวรัสโคโรนา ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และ ยังมิได้รักษาให้หายขาด
 6. จำกัดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิ์ 1 ท่าน ต่อ 1 สิทธิ์ โดยมอบสิทธิ์ฟรีความคุ้มครองนับจากกรมธรรม์แรกที่ซื้อภายในระยะเวลาโครงการ
 7. ไม่คุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา ภายในระยะเวลา 14 วัน นับจากวันที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์
 8. เมื่อการลงทะเบียนรับสิทธิ์ครบถ้วนสมบูรณ์บริษัทฯ จะดำเนินการตอบรับการทำประกันภัยผ่านระบบการลงทะเบียน และ จะดำเนินการจัดส่งหนังสือรับรองการเอาประกันภัยผ่าน e-mail ตามที่ได้มีการลงทะเบียนไว้                                                 
 9. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ โดยเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด  ทั้งนี้  รายการส่งเสริมการขายดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

ข้อควรรู้

 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยเท่านั้น
 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ.ทิพยประกันภัย 
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ว00009/2548
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
 • ผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์