เรื่องเด่น

สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (MOU)

อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 2563
สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ (MOU)
สินเชื่ออเนกประสงค์
อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี

• กรณีหน่วยงานต้นสังกัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) กับธนาคาร

อัตราดอกเบี้ย Promotion
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลดลง 0.50% (ต่อปี) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยตามระเบียบธนาคาร (ต่อปี)
กรณีข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และกลุ่มอาชีพพิเศษ
วงเงินกู้สูงสุด 2,000,000 บาท
MRR + 0.25% MRR + 0.75%
กรณีพนักงานราชการ
วงเงินกู้สูงสุด 1,000,000 บาท
MRR + 2.00% MRR + 2.50%

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

*กลุ่มอาชีพพิเศษที่ธนาคารกําหนด ได้แก่ ข้าราชการ หรือ พนักงานราชการ ที่มีอาชีพแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร และบุคลากรทางการศึกษาที่มีตําแหน่งผู้ช่วยคณบดีขึ้นไป สังกัดมหาวิทยาลัย/วิทยาลัยของรัฐ

  • กรณีกําหนดให้มีบุคคลค้ําประกันแต่ผู้กู้ขอยกเว้นบุคคลค้ําประกัน เรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2-3% ต่อปี จากอัตราเบี้ยที่ได้รับข้างต้น
  • ระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน 20 ปี
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.00% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย Promotion
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลดลง 1.00% (ต่อปี) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยตามระเบียบธนาคาร (ต่อปี)
กรณีข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ
MRR + 2.50% MRR + 3.50%
กรณีพนักงานราชการ
MRR + 2.50% ;MRR + 3.50%

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

กรณีกําหนดให้มีบุคคลค้ําประกันแต่ผู้กู้ขอยกเว้นบุคคลค้ําประกัน เรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี จากอัตราเบี้ยที่ได้รับข้างต้น

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ยื่นคําขอสินเชื่อได้ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2563

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย 
  2. ข้าราชการ หรือ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 13,000 บาท
  3. พนักงานราชการ ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท
  4. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

MRR = 6.345% ต่อปี ณ วันที่ 15 เม.ย. 63