เรื่องเด่น

สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (MOU)

อัพเดทวันที่ 1 เม.ย. 2563
สินเชื่อเพื่อเป็นสวัสดิการพนักงานหน่วยงานเอกชน (MOU)
สินเชื่ออเนกประสงค์
อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.50% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย Promotion
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลดลง 0.50% (ต่อปี) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยตามระเบียบธนาคาร (ต่อปี)
กรณีหน่วยงานจ่ายบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร และหักบัญชีชําระหนี้นําส่งธนาคาร
MRR + 1.00% MRR + 1.50%
กรณีหน่วยงานจ่ายบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร และธนาคารตัดบัญชีแบบ Auto debit
MRR + 1.50% MRR + 2.00%
กรณีหน่วยงานไม่จ่ายบัญชีเงินเดือนผ่านธนาคาร และหักบัญชีชําระหนี้นําส่งธนาคาร
MRR + 2.50% MRR + 3.00%

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

  • กรณีกําหนดให้มีบุคคลค้ําประกันแต่ผู้กู้ขอยกเว้นบุคคลค้ําประกัน เรียกเก็บดอกเบี้ยเพิ่มขึ้นอีก 2% ต่อปี จากอัตราเบี้ยที่ได้รับข้างต้น
สินเชื่อกรุงไทยธนวัฏ
อัตราดอกเบี้ย ลดอัตราดอกเบี้ยลง 1.00% ต่อปี จากอัตราปกติ เป็นระยะเวลา 1 ปี
อัตราดอกเบี้ย Promotion
ปีที่ 1 อัตราดอกเบี้ยลดลง 1.00% (ต่อปี) หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ย ตามระเบียบธนาคาร (ต่อปี)
* กรณีบุคคลค้ําประกัน หรือ ยกเว้นบุคคล ค้ําประกัน
MRR + 2.50% MRR + 3.50%
* กรณีกําหนดให้มีบุคคลค้ํา ประกัน แต่ผู้ประสงค์กู้โดยไม่มีบุคคลค้ําประกัน
MRR + 5.00% MRR + 6.00%

หมายเหตุ : เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

ระยะเวลาโปรโมชั่น

ยื่นคําขอสินเชื่อได้ ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2563

คุณสมบัติผู้ขอสินเชื่อ

  1. หน่วยงานต้นสังกัดจัดทําบันทึกข้อตกลง (MOU) เป็นสวัสดิการกับธนาคารกรุงไทย
  2. พนักงานหน่วยงานเอกชน ที่มีเงินเดือนไม่น้อยกว่า 18,000 บาท
  3. คุณสมบัติอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกําหนด

MRR = 6.345% ต่อปี ณ วันที่ 15 เม.ย. 63