เรื่องเด่น

ตีตั๋วรถไฟใกล้ไกลได้เงินคืนสูงสุด 120 บาท

อัพเดทวันที่ 12 ก.พ. 2563
#ไปคนเดียว หรือ #เที่ยวเป็นคู่ ยังไงก็คุ้ม จองตั๋วทุก 300 บาท รับเงินคืน 60 บาท ผ่านช่องทางดังนี้
 • จุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟ ชำระด้วย QR Code ผ่านแอปกรุงไทย NEXT, เป๋าตัง หรือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่าทุกประเภท
 • ช่องทางออนไลน์ ชำระด้วยบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่าทุกประเภท

ตั้งแต่วันที่ 14 ก.พ. 63 – 29 ก.พ. 63

กติกาและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขาย (“รายการ”) นี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าของธนาคารกรุงไทย (“ลูกค้า”) ที่สแกนชำระเงินค่าโดยสาร ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ผ่าน QR Code โดยแอปพลิเคชัน Krungthai Next, แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือ บัตรเดบิต กรุงไทย วีซ่าทุกประเภท ณ จุดจำหน่ายตั๋วที่สถานีรถไฟทั่วประเทศ หรือ ช่องทางออนไลน์ของการรถไฟแห่งประเทศไทย
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ มีระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 14 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 ยกเว้น ผู้บริหาร และพนักงานธนาคาร ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้
 • สิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้าจะได้รับมอบเครดิตเงินคืนจำนวน  60 บาท เมื่อชำระค่าโดยสารทุกๆ 300 บาท โดยสงวนสิทธิการรับเครดิตเงินคืนสูงสุดไม่เกิน 120 บาท / ลูกค้า 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • จำกัดสิทธิจำนวนเครดิตเงินคืนทั้งหมดไม่เกิน 1,200 สิทธิ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย (60 บาท/สิทธิ)
 • สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่น แลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิให้ผู้อื่นได้
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิโดยถือข้อมูลที่ธนาคาร มีอยู่ในระบบข้อมูลเป็นสำคัญ ในการคิดคำนวณยอดการใช้จ่ายของลูกค้า ที่เกิดขึ้นเพื่อมอบเครดิตเงินคืนตามเงื่อนไข
 • ลูกค้าควรเก็บหลักฐาน E-Slip ที่มีการใช้จ่ายไว้เพื่อเป็นหลักฐานอ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิมอบเครดิตเงินคืนตามรายการส่งเสริมการขายนี้เฉพาะลูกค้าของธนาคารที่คงสถานะบัญชีเป็นปกติ (Active) จนถึงวันที่ธนาคาร ทำการมอบเครดิตเงินคืนเข้าบัญชี
 • ธนาคาร จะทำการคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีที่ลูกค้าทำรายการชำระค่าโดยสารผ่าน QR Code โดยแอปพลิเคชัน Krungthai Next, แอปพลิเคชั่น เป๋าตัง หรือ บัตรเดบิต กรุงไทย วีซ่าทุกประเภท ภายใน 45 วันทำการ นับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย โดยจะคืนเข้าบัญชีเงินฝากของลูกค้าที่มีอยู่กับธนาคาร และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคาร ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการของร้านค้า
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนเครดิตเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากตรวจพบว่ามีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการโดยไม่สุจริต ทุจริต ฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิ์ในรายการส่งเสริมการขายนี้ หรือใช้แอปฯ Krungthai NEXT บัตรเดบิต กรุงไทย วีซ่า และเป๋าตัง  โดยผิดเงื่อนไขที่กำหนดหรือผิดวัตถุประสงค์ตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ศึกษารายละเอียดและเงื่อนไขการรับสิทธิ์หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Contact Center 02 111 1111 กด 1 > กด 0 > กด 1 หรือ krungthai.com