เรื่องเด่น

รับส่วนลด 50 หยวน สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์
อัพเดทวันที่ 4 ก.พ. 2563
สิทธิพิเศษ สำหรับลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย ยูเนี่ยนเพย์
รับส่วนลด 50 หยวน เพียงช้อปผ่านบัตรฯ ตั้งแต่ 200 หยวนขึ้นไป ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการภายในประเทศจีน 16 ธ.ค. 62 - 30 มิ.ย. 63
ข้อกําหนด และเงื่อนไข
 • รายการใช้จ่ายที่จะได้รับสิทธิพิเศษจะต้องทํารายการผ่านระบบยูเนี่ยนเพย์เท่านั้น
 • เพื่อรับสิทธิพิเศษ กรุณาสอบถามพนักงานแคชเชียร์ก่อนทําการชําระเงิน
 • สงวนสิทธิ์การรับส่วนลดจากรายการ "ช้อป 200 หยวน ลด 50 หยวน" 1 ครั้ง/บัตร/วัน สูงสุด 10 ครั้ง ตลอดรายการ จํานวนสิทธิ์เป็นการนับรวมจากทุกร้านค้ารวมกัน
 • ส่วนลดมีจํานวนจํากัด สงวนสิทธิ์ในตามลําดับก่อน-หลัง
 • สิทธิพิเศษใช้ได้เฉพาะร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • ใบเสร็จรับเงินอาจแสดงเฉพาะราคาก่อนหักส่วนลด กรุณาตรวจสอบยอดเงินหลังหักส่วนลดจากใบแจ้งหนี้บัตรฯ หรือ SMS ของท่าน
 • กรณีทํารายการคืนเงิน จะคืนเฉพาะยอดที่ทํารายการ ไม่นับรวมส่วนลด
 • กรุณาตรวจสอบรายละเอียดต่างๆ และร้านค้านั้นๆ ร่วมรายการหรือไม่ จากสื่อประชาสัมพันธ์หน้างาน
 • บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่ใช่ทั้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ฉะนั้นบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อสินค้าหรือบริการจากร้านค้านั้นๆ กรณีมีข้อกําหนด หรือเงื่อนไขใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการนั้นๆ กรุณาติดต่อร้านค้าโดยตรง
 • บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และร้านค้าที่ร่วมรายการขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก แก้ไข เพิกถอน หรือยุติสิทธิพิเศษทั้งหมด หรือบางส่วน เปลี่ยนแปลงข้อกําหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรณีมีข้อพิพาท คําตัดสินของบริษัทฯ และร้านค้า ถือเป็นที่สุด
 • ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.unionpayintl.com หรือติดต่อศูนย์บริการลูกค้าโทร. 95516