เรื่องเด่น

หุ้นกู้ไม่มีประกัน บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2563
อัพเดทวันที่ 11 ก.พ. 2563
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่มีประกัน ไม่ด้อยสิทธิ และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัท A+ (tha) โดยบริษัท ฟิทช์ เรทติ้งส์ (ประเทศไทย) จำกัด เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2563

หุ้นกู้อายุ 4 ปี
อัตราดอกเบี้ย 2.80% ต่อปี
จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 3 เดือน

เสนอขายหุ้นกู้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

วันเปิดจองซื้อ สิทธิ์สำหรับผู้ซื้อหุ้นกู้
2 – 6 มี.ค. 2563 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นกู้  SCC204A (จองซื้อตามสิทธิ 1 หุ้นกู้เดิมต่อ 1 หุ้นกู้ใหม่) 
25- 27 มี.ค. 2563 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไปที่เป็นผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) ทุกรุ่น (จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)
30 - 31 มี.ค. 2563 ผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป (จองซื้อขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท)


จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai


ขั้นตอนการจองซื้อหุ้นกู้

คำเตือน:  การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th

หมายเหตุ:  การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน

ดาวน์โหลด
รายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์
รายละเอียดการจองซื้อหุ้นกู้ผ่านระบบออนไลน์  
(1.26 MB) PDF