เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์พิเศษของกระทรวงการคลัง ปีงบประมาณ 2563 ประเภททยอยชำระคืนเงินต้น
อัพเดทวันที่ 26 ธ.ค. 2562
วงเงินซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท จำกัดไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคนต่อธนาคาร และผ่าน BOND DIRECT Application ไม่เกิน 2,000,000 บาทต่อคน
จองซื้อผ่าน
  • BOND DIRECT Application วันที่ 23 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 2563
  • ธ.กรุงไทย / ตู้ ATM / Krungthai NEXT วันที่ 24 ธันวาคม 2562 - 24 เมษายน 2563
การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุน
เงื่อนไขการจำหน่าย
  • ผู้มีสิทธิ์ซื้อ บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย ที่มีอายุครบ 60 ปีขึ้นไป (การจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 23 - 31 ธันวาคม 2562 อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2502 สำหรับการจำหน่ายตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 24 เมษายน 2563 อายุ 60 ปีขึ้นไป หมายถึง ผู้ที่เกิดก่อนหรือภายในปี พ.ศ. 2503)
  • การจ่ายคืนเงินต้น จะทยอยจ่ายคืนเงินต้นงวดแรกเมื่อพันธบัตรอายุครบ 1 ปี 6 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายคืนเงินต้นเป็น จำนวน 8 งวด งวดละเท่า ๆ กัน เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2564 และจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย ในวันครบกำหนดไถ่ถอนพันธบัตรในวันที่ 23 ธันวาคม 2567 โดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะทยอยโอนเงินต้นเข้าบัญชีเงินฝาก (ยกเว้นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษและบัญชีเงินฝากประจำ) กรณีเปลี่ยนเป็นพันธบัตรแบบมีใบตราสาร (Scrip) การจ่ายคืนเงินต้นงวดสุดท้าย ธนาคารแห่งประเทศไทยจะโอนเงินต้นเข้าบัญชี เมื่อธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับคืนใบพันธบัตร
รายละเอียดเพิ่มเติมโทร Krungthai Contact Center 02-111-1111