เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง ปี 2563 ครั้งที่ 1 แบบไร้ใบตราสาร (Scripless)
อัพเดทวันที่ 9 ธ.ค. 2562
เงื่อนไขการจำหน่าย

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือมีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทยและสภากาชาดไทย มูลนิธิ สมาคม วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ และนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร (สหกรณ์ทุกประเภทถือเป็นผู้ไม่มีสิทธิ์ซื้อ)

การจ่ายดอกเบี้ย

จ่ายปีละ 2 งวด คือ วันที่ 13 มิถุนายน และวันที่ 13 ธันวาคม ของทุกปี โดยจ่ายดอกเบี้ยงวดแรกในวันที่ 13 มิถุนายน 2563 ซึ่งดอกเบี้ยจะจ่ายเป็นงวดละเท่าๆ กัน จนกว่าพันธบัตรจะครบกำหนด ซึ่งการคำนวณดอกเบี้ยคำนวณจากมูลค่าของพันธบัตร โดยใช้หลักเกณฑ์หนึ่งปีมี 365 วัน และนับตามจำนวนวันที่เกิดขึ้นจริง เศษของหนึ่งสตางค์ให้ปัดทิ้ง หากวันครบกำหนดชำระดอกเบี้ยตรงกับวันหยุดธนาคารแห่งประเทศไทย ให้เลื่อนไปชำระในวันทำการถัดไปโดยไม่คำนวณดอกเบี้ยเพิ่มให้ เว้นแต่ ดอกเบี้ยงวดสุดท้ายจะคำนวณดอกเบี้ยเพิ่มตามจำนวนวันที่เลื่อนออกไป

สำหรับผู้ถือพันธบัตรรุ่นที่ครบกำหนดในวันที่ 13 ธันวาคม 2562 (SB19DA)*

• จองสิทธิ์ได้ตั้งแต่ 9 - 11 ธ.ค. 2562 ผ่านช่องทาง Bond Direct Application หรือ Line@bonddirect

• กำหนดชำระเงินระหว่างวันที่ 13 - 17 ธ.ค. 2562 ผ่านธนาคารกรุงไทยทุกสาขา และ Krungthai NEXT

หมายเหตุ *เงื่อนไขการจองสิทธิ์ : จองได้ไม่เกินวงเงินที่ลงทุนไว้เดิม

ดาวน์โหลด
รู้ก่อนซื้อพันธบัตร
รู้ก่อนซื้อพันธบัตร  
(0.52 MB) PDF
หนังสือชี้ชวน
หนังสือชี้ชวน  
(0.34 MB) PDF