เรื่องเด่น

ฟรี! เข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge สำหรับลูกค้า Krungthai Travel Card
อัพเดทวันที่ 17 พ.ย. 2562
สำหรับ Top Spender 1,000 ท่านแรก บัตรกำนัลเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ เมื่อมียอดค่าใช้จ่ายผ่านบัตรฯ สะสมตั้งแต่ 300,000 บาทขึ้นไป ระหว่างวันที่ 15 ธ.ค. 62 - 29 ก.พ. 63

เงื่อนไข
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่ลูกค้าที่ถือ Krungthai Travel Card (“ลูกค้า”) ที่มียอดใช้จ่ายผ่าน Krungthai Travel Card สะสมสูงสุด 1,000 ท่านแรก โดยจะต้องมียอดใช้จ่ายสะสมขั้นต่ำจำนวน 300,000 บาท ในช่วงระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 15 ธันวาคม 2562 – 29 กุมภาพันธ์  2563 ทั้งนี้ ไม่นับรวมยอดใช้จ่ายจากร้านค้า Online
 • ลูกค้าที่ดำเนินการตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ จะได้รับบัตรกำนัลเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษ Miracle Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสามารถเข้าใช้บริการได้เฉพาะอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ (International Departure) เท่านั้น
 • ธนาคารจะจัดส่งบัตรกำนัลตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้แก่ลูกค้าตามที่อยู่ล่าสุดที่ลูกค้าแจ้งไว้กับธนาคาร หลังจากสิ้นสุดระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้ หากบัตรกำนัลดังกล่าวไม่มีผู้รับ และถูกส่งคืนมายังธนาคาร ให้ถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิ์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ และธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ธนาคารเห็นสมควรต่อไป
 • ในการเข้าใช้บริการห้องรับรองพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ บัตรกำนัล 1 ใบ สามารถเข้าใช้บริการได้ 1 ท่าน จำนวน 1 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง หากเกินกว่านั้น ลูกค้าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามที่ Miracle Lounge กำหนด
 • ลูกค้าต้องแสดงบัตรกำนัลพร้อมด้วย Krungthai Travel Card และบัตรโดยสารที่นั่งบนเที่ยวบินขาออกระหว่างประเทศ (Boarding Pass) ที่ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ต้อนรับของ Miracle Lounge ก่อนเข้าใช้บริการ ทั้งนี้ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การให้บริการกรณีเอกสาร/หลักฐานไม่ครบถ้วน
 • บัตรกำนัลตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ใช้ได้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การรับบัตรกำนัล 1 ใบ/ท่าน และจำกัดจำนวน 1,000 ท่าน ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • สิทธิประโยชน์นี้ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนให้ผู้อื่นได้
 • การใช้บริการห้องรับรองพิเศษเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของผู้ให้บริการห้องรับรองพิเศษ 
 • ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องในการให้บริการห้องรับรองพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้แต่อย่างใด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้บริการห้องรับรองพิเศษดังกล่าว
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิก รายละเอียด เงื่อนไข และสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่า คำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ลูกค้าสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 0 2111 1111