เรื่องเด่น

ขอเชิญร่วมบุญบูรณะพระอุโบสถ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

อัพเดทวันที่ 12 มิ.ย. 2567


ขอเชิญร่วมบุญบูรณะพระอุโบสถ วัดมกุฎกษัตริยารามราชวรวิหาร

วัดมกุฏกษัตริยาราม เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดราชวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ริมคลองผดุงกรุงเกษม กรุงเทพมหานคร พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริให้จัดสร้างขึ้น และแล้วเสร็จในปี พ.ศ. ๒๔๑๑ ภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ลาพระผนวช เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์ จึงสร้างวัดขึ้นคู่กันกับวัดโสมนัสวิหารซึ่งทรงนำแบบแผนการสร้างวัดมาจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศในสมัยกรุงศรีอยุธยา ที่ทรงสร้างวัดกุฎีดาว เป็นวัดหลวง คู่กับ วัดสมณโกฏิซึ่งเป็นวัดพระมเหสี ในคราวแรกโปรดเกล้า ฯ ให้เรียกชื่อว่าวัดนามบัญญัติ เป็นการชั่วคราวไปก่อน ครั้นเมื่อสิ้นรัชกาล จึงค่อยเรียกนามพระราชทานว่าวัดมกุฏกษัตริยาราม อันเป็นนามตามพระปรมาภิไธยของรัชกาลที่ ๔

วัดมกุฏกษัตริยาราม มีถาวรวัตถุที่สำคัญคือพระวิหาร เจดีย์และพระอุโบสถ ซึ่งพระอุโบสถนั้นตั้งอยู่ด้านหลังระเบียงคดและพระเจดีย์มีรูปคล้ายกับพระวิหารแต่มีขนาดเล็ก มีกำแพงแก้วล้อมรอบ โดยที่กำแพงแก้วประดับซุ้มเสมาทั้ง ๘ ทิศ หน้าบันพระอุโบสถเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎเหนือพานแว่นฟ้า มีฉัตรประดับ ๒ ข้าง กรอบประตูและหน้าต่างเป็นซุ้มปูนปั้นปิดทองประดับกระจกและทำเป็นรูปพระมหาพิชัยมงกุฎคล้ายกับประตูหน้าต่างของพระวิหาร ส่วนบานประตูและหน้าต่างลงรักปิดทองลายรดน้ำ

ภายในพระอุโบสถปูพื้นด้วยหินอ่อนมีบุษบกประดิษฐานพระประธานปางสมาธิหล่อด้วยทองสำริด บริเวณผนังระหว่างกรอบหน้าต่างเขียนภาพจิตรกรรมเป็นภาพประวัติของพระอัครสาวิกา ๙ องค์ เหนือกรอบหน้าต่างขึ้นไปถึงเพดาน เขียนภาพประวัติของพระสาวก ๑๑ องค์

การบูรณปฏิสังขรณ์ภายในวัด ร้างมาตั้งแต่สมัยสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (ประจวบ กนฺตาจาโร) จะมีเกิดขึ้นบ้างก็เป็นเพียงการบูรณะเล็ก ๆ น้อย ๆ ในปัจจุบันจึงทำให้โบราณสถาน ถาวรวัตถุบางรายการเริ่มทรุดโทรม ผุพังลงตามกาลเวลา

จึงขอเชิญชวนสาธุชนพุทธบริษัท ร่วมกันบริจาคเพื่อบูรณปฏิสังขรณ์ โดยเฉพาะพระอุโบสถ ที่บัดนี้ได้เริ่มผุพังลงแล้ว โดยสามารถบริจาคได้ที่ท่านสามารถร่วมบุญได้ผ่านการสแกน QR e-Donation เงินเข้าบัญชีวัดโดยตรง ไม่ต้องเก็บเอกสารใบอนุโมทนา
และลดหย่อนภาษีได้ทันที หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญ ได้ที่

หรือ ท่านสามารถโอนเงินร่วมบุญได้ที่ เลขที่บัญชี ๐๐๖-๐-๒๕๖๑๗-๖ ชื่อบัญชี วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร
(กรณีโอนเงินเข้าบัญชี ข้อมูลการทำบุญจะไม่ได้รับการลดหย่อนภาษี)