เรื่องเด่น

พันธบัตรออมทรัพย์ ของกระทรวงการคลัง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

อัพเดทวันที่ 18 ก.พ. 2567


การจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์ของกระทรวงการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 1

วงเงินจําหน่าย

วงเงิน 30,000 ล้านบาท

ระยะเวลาการจําหน่าย

11-19  มีนาคม  2567

รุ่นอายุและอัตราดอกเบี้ย

รุ่นอายุ 5 ปี (SB293B)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00% ต่อปี

รุ่นอายุ 10 ปี (SB343B)
รุ่นอายุ 10 ปี (SB343C)

อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.40% ต่อปี
อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ร้อยละ 3.00% ต่อปีผู้จองซื้อ

วันที่จำหน่าย

ผู้มีสิทธิ์ซื้อ

วงเงินจำหน่าย
(ล้านบาท)

รุ่นอายุ

วงเงินจองซื้อต่อรายรวมทุกธนาคาร
(ไม่จำกัดจำนวนครั้งที่เข้าซื้อ)

ขั้นต่ำ (บาท)

ขั้นสูง (บาท)

ช่วงที่ 1
11 – 13 มี.ค. 67
(วันจองซื้อ)

กลุ่มที่ 1
บุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทย หรือมีถิ่นที่อยู่ ในประเทศไทย

25,000

 5 ปี (SB293B)
10 ปี (SB343B)

1,000

ไม่จำกัด

ช่วงที่ 2
18 – 19 มี.ค. 67
(วันจำหน่าย)

กลุ่มที่ 2

 • สภากาชาดไทย
 • มูลนิธิ สมาคม สหกรณ์ วัด สถานศึกษาของรัฐ โรงพยาบาลของรัฐ
 • นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร
  และนิติบุคคลอื่นที่ไม่มีวัตถุประสงค์ในการแสวงหากำไร

5,000

10 ปี (SB343C)

1,000

ไม่จำกัด

หมายเหตุ

1. ช่วงที่ 1 เริ่มจำหน่ายวันที่ 11 มีนาคม  2567 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 13  มีนาคม  2567 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 13 มีนาคม  2567)
2. ช่วงที่ 2 เริ่มจำหน่ายวันที่ 18 มีนาคม 2567 เวลา 08.30 น. และสิ้นสุดการจำหน่ายวันที่ 19 มีนาคม  2567 เวลา 15.00 น. (ไม่รับชำระด้วยเช็คในวันที่ 19 มีนาคม  2567)
3. กรณีชำระด้วยเช็คไม่เกินเวลาปิดเคลียริ่งเช็คของแต่ละสาขา

 • กลุ่มที่ 1 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ Small Lot first (การทยอยจัดสรรพันธบัตรเป็นรอบๆ เวียนจนครบผู้ซื้อทุกราย) โดยจัดสรรขั้นต่ำ 1,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท ในกรณีที่วงเงินพันธบัตรที่จะจัดสรรในรอบสุดท้ายไม่เพียงพอที่จะจัดสรรให้ผู้จองซื้อทุกราย จะใช้วิธีการสุ่ม (Random) โดยระบบคอมพิวเตอร์เพื่อจัดสรรพันธบัตรในรอบสุดท้ายให้แก่ผู้จองซื้อจนครบวงเงินจำหน่าย ทั้งนี้ ผู้จองซื้อจะต้องชำระค่าจองซื้อพันธบัตรทันที โดยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 14 มีนาคม  2567 (กรณีไม่ได้รับจัดสรรพันธบัตรเนื่องจากผิดเงื่อนไข หรือได้รับจัดสรรไม่ครบตามวงเงินที่จองซื้อ ธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเข้าบัญชีเงินฝากของผู้จองซื้อที่ได้แจ้งไว้สำหรับรับชำระดอกเบี้ยและเงินต้น โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด ภายในวันที่ 14 มีนาคม 2567)
 • กลุ่มที่ 2 ใช้วิธีการจัดสรรแบบ First-Come, First-Served (มาก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน) หากวงเงินจำหน่ายคงเหลือน้อยกว่าวงเงินที่ซื้อ ผู้ซื้อจะไม่ได้รับการจัดสรรและธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินให้ผู้ซื้อทั้งจำนวน โดยไม่มีการจ่ายดอกเบี้ยหรือค่าตอบแทนอื่นใด
 • กรณีมีเหตุสุดวิสัยจะประกาศผลการจัดสรรพันธบัตรภายในวันที่ 15 มีนาคม 2567 และธนาคารตัวแทนจำหน่ายจะคืนเงินค่าจองซื้อพันธบัตรในส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรให้ผู้จองซื้อภายหลังต่อไป

วงเงินจําหน่าย รายละเอียด

การจ่ายดอกเบี้ย

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี  (SB293B) และ พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี  (SB343B) 
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ในวันที่ 14 เดือนมิถุนายน กันยายน ธันวาคม และมีนาคมของทุกปี
  (ดอกเบี้ยจะเริ่มนับตั้งแต่วันที่ประกาศผลการจัดสรร)
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี   (SB343C) 
  อัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ จ่ายดอกเบี้ยทุก 6 เดือน ในวันที่ 18 ของเดือนกันยายน และมีนาคมของทุกปี

วันครบอายุไถ่ถอน

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี  (SB293B)  ครบกำหนดไถ่ถอน 14 มีนาคม  2572
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี  (SB343B) ครบกำหนดไถ่ถอน 14 มีนาคม 2577
 • นธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี  (SB343C)  ครบกำหนดไถ่ถอน 18 มีนาคม 2577

การทำธุรกรรม
หลังการซื้อพันธบัตร

สามารถโอนกรรมสิทธิ์ ขายพันธบัตรก่อนครบกำหนดไถ่ถอน

 • พันธบัตรรุ่นอายุ 5 ปี  (SB293B) และ พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี  (SB343B)  สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 14 กันยายน 2567
 • พันธบัตรรุ่นอายุ 10 ปี  (SB343C)  สามารถกระทำได้ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2567 เป็นต้นไป

การโอนทางมรดก การแบ่งทรัพย์สินเนื่องมาจากการหย่า การล้มละลาย การชำระบัญชี การใช้เป็นหลักประกัน ให้กระทำได้หลังจากวันที่ทำการซื้อ 2 วันทำการ

ช่องทางการจำหน่าย

จำหน่ายผ่านระบบอินเตอร์เน็ต Mobile Application 
และเคาน์เตอร์ทุกสาขาของธนาคารกรุงเทพฯ ธนาคารกรุงไทยฯ ธนาคารไทยพาณิชย์ฯ และธนาคารกสิกรไทยฯ