เรื่องเด่น

รับ - ส่งเงินต่างประเทศ บนแอป Krungthai NEXT

อัพเดทวันที่ 7 ก.พ. 2567

รับ-ส่งเงินต่างประเทศ PromptPay International และ Western Union รับ E-Coupon Lazada มูลค่า 200 บาท

ช่องทางการโอนเงิน : เฉพาะลูกค้าที่ทำรายการรับ-ส่งเงินต่างประเทศ PromptPay international และ Western Union ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เท่านั้น

 • ลูกค้าที่รับ-ส่งเงินต่างประเทศ PromptPay International และ Western Union ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT รับ E-Coupon LAZADA มูลค่า 200 บาท* (เพียงลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ LINE Krungthai Connext)

*จำกัด 1,000 สิทธิ์/เดือน รวม 3,000 สิทธิ์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 รวม 3 เดือน)


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรม

1. คลิกลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่เมนูโปรโมชั่นบนแอปฯ Krungthai NEXT หรือ LINE Krungthai Connext ของท่านลงทะเบียนผ่านเมนูโปรโมชั่นบนแอปฯ Krungthai NEXT

1. กดที่ภาพรายการส่งเสริมการขาย
ในแอปฯ Krungthai NEXT
2. กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

3. ได้รับการยืนยันลงทะเบียนสำเร็จ


ลงทะเบียนผ่าน LINE Krungthai Connext

1. พิมพ์ข้อความลงทะเบียนโอนเงินต่างประเทศ
หรือ Register โอนเงินต่างประเทศ
2. กด “ลงทะเบียนรับสิทธิ์” ใต้ภาพ

3. ได้รับข้อความกลับทาง LINE
“คุณลงทะเบียนร่วมรายการเรียบร้อยแล้ว"


2. ทำรายการโอนเงินต่างประเทศ บนแอปฯ Krungthai NEXT

* เงื่อนไขการให้บริการ

 • ให้บริการสำหรับลูกค้าของธนาคารกรุงไทยประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดาเท่านั้น
 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่รับ-ส่งเงินต่างประเทศ PromptPay International และ Western Union ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXTเท่านั้น รับ E-Coupon Lazada มูลค่า 200 บาท
 • การรับ E-Coupon Lazada มูลค่า 200 บาท ลูกค้าจะต้องทำการลงทะเบียนที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือ LINE Krungthai Connext ก่อนทำรายการรับ-ส่งเงินต่างประเทศ PromptPay international และ Western Union
 • จำกัด 1,000 สิทธิ์ต่อเดือน รวม 3,000 สิทธิ์
 • ระยะเวลาการแจก E-Coupon Lazada มูลค่า 200 บาท ตั้งแต่ 1 ม.ค. 67 – 31 มี.ค. 67 เท่านั้น เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ธนาคารจะดำเนินการส่ง E-Coupon Lazada มูลค่า 200 บาท ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext เท่านั้น ในทุกๆ สิ้นเดือนถัดไป หรือไม่เกิน 30 วัน หลังจากวันสิ้นเดือน
 • กรณีผู้ที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการส่งมอบ E-Coupon Lazada โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการส่งมอบผ่านช่องทางอื่นใด และไม่สามารถขอแลกเปลี่ยน / ชดเชย / โอน / คืนเป็นเงินสดได้
 • E-Coupon Lazada ที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายในระยะเวลาที่คูปองส่วนลดนั้นๆ กำหนด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาหรือครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดแล้ว ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคำสั่งการทำรายการชำระเงินถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธในทุกกรณี
 • E-Coupon นี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • เงื่อนไขการใช้ E-Coupon เป็นไปตามที่ Lazada กำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด