เรื่องเด่น

ภารกิจเดินทางคุ้มกับบัตร Play

อัพเดทวันที่ 30 ม.ค. 2567

ลูกค้าใช้จ่ายด้วยบัตร Play ในหมวดการเดินทางที่กำหนด สะสมครบทุก 10 ครั้ง มีสิทธิ์แลกรับคูปองส่วนลดจำนวน 1 ใบ โดยสะสมได้สูงสุด 30 ครั้ง แลกรับคูปองส่วนลดมูลค่ารวม 100 บาท (รับคูปองส่วนลด มูลค่า 30 บาท, 30 บาท, และ 40 บาท ตามลำดับ) สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ผ่าน QR Code ของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง (จำกัดการได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 3 สิทธิ์ / ลูกค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย)


รายละเอียดโปรโมชั่น และ เวลาร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นสำหรับลูกค้าที่ถือบัตร Play และใช้จ่ายในหมวดการเดินทางที่กำหนด ได้แก่ รถเมล์ขสมก., ทางพิเศษ (ทางด่วน) ทุกเส้นทางที่สามารถชำระได้ด้วยบัตรที่มีสัญลักษณ์ VISA, ทางยกระดับอุตราภิมุขดอนเมืองโทลล์เวย์ (ยกเว้นมอเตอร์เวย์), รถไฟฟ้า SRT สายสีแดง และรถไฟฟ้า MRT สายสีเหลืองและสายสีชมพู (ไม่รวมรถไฟฟ้า MRT สายสีม่วง และสายสีน้ำเงิน) โดยไม่มียอดชำระขั้นต่ำ (“ลูกค้า”) จะถูกนับรวมในการสะสมจำนวนครั้ง เพื่อแลกรับคูปองส่วนลด
 2. ลูกค้าใช้จ่ายด้วยบัตร Play ในหมวดการเดินทางที่กำหนด สะสมครบทุก 10 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่ารวมสูงสุด 100 บาท สำหรับใช้ชำระสินค้า/บริการ (ตามยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนด) ผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง และสแกนผ่าน QR Code ของร้านค้าที่เข้าร่วมรายการ โดย QR ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ QR Code ร้านค้าถุงเงิน, QR Code ร้านค้า K SHOP, QR Code ร้านค้าแม่มณี, QR Code ร้านค้ามั่งมี ช้อป, QR Code ร้านค้า BeMerchant NextGen, และ QR Code ร้านค้า ttb smart shop โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • เมื่อสะสมการเดินทางครบ 10 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดมูลค่า 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 10,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • เมื่อสะสมการเดินทางครบ 20 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มมูลค่า 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 5,000 สิทธิ์แรกตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
  • เมื่อสะสมการเดินทางครบ 30 ครั้ง จะได้รับคูปองส่วนลดเพิ่มมูลค่า 40 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 3,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 3. จำกัดการเดินทางสะสมได้สูงสุด 30 ครั้ง/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 4. จำกัดการกดรับคูปองส่วนลดสูงสุด 3 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 5. ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 6. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การได้รับคูปองส่วนลด สำหรับลูกค้าที่ทำภารกิจสำเร็จและกดรับคูปองส่วนลดภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น
 7. คูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ลูกค้ากดรับคูปองส่วนลด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด หรือจำนวนสิทธิ์ที่ใช้หมดก่อน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 8. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยหรือคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากรายการชำระค่าใช้จ่ายในหมวดการเดินทางที่กำหนด และ/หรือการทำรายการชำระสินค้า/บริการของร้านค้าที่ร่วมรายการ ถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธในทุกกรณี
 9. คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้ หรือโอนให้กับบุคคลอื่นได้และไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชันอื่น ๆได้
 10. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 11. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 12. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 13. เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 14. ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 15. ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 16. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตร Play และ เป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ขั้นตอนการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 1. เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง (โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด) และสมัครบริการเป๋าตังเปย์วอลเล็ต
 2. กดที่เมนู ‘บัตร Play’ จากนั้นทำการสมัครบัตร Play ตามขั้นตอน
 3. เมื่อได้รับบัตร Play แล้ว ลูกค้าทำการเปิดใช้งานบัตร Play ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง พร้อมสมัครบริการ 3-D Secure
 4. ลูกค้าใช้บัตร Play ชำระค่าเดินทางในหมวดที่กำหนด (ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 5. เมื่อเดินทางสะสมครบทุกๆ 10 ครั้ง และเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด จะได้รับคูปองส่วนลด มูลค่า 30 บาท, 30 บาท, และ 40 บาท ตามลำดับ
 6. สามารถตรวจสอบคูปองส่วนลดที่ได้รับ โดยเข้าไปที่ ‘ภารกิจรับรางวัล’ > กดเลือก ‘คูปองของฉัน’ > กดเลือกรางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรม “ภารกิจเดินทางกับบัตร Play” > อ่านรายละเอียดและกดใช้งานคูปอง