เรื่องเด่น

โปรโมชั่นเปิดบัญชีกองทุนบน Krungthai NEXT

อัพเดทวันที่ 18 พ.ย. 2566

เปิดบัญชีกองทุนบน Krungthai NEXT
ซื้อกองทุนได้หลาย บลจ. โปรโมชั่นพิเศษ 20,000 สิทธิ์แรก
รับ Starbucks Card E-Coupon 100 บาท


เงื่อนไข

 1. ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:00 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
 2. สิทธิ์มีจำนวน 20,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลาโครงการ
 3. สงวนสิทธิ์รางวัล 1 ท่าน/สิทธิ์ ตลอดรายการ เมื่อเปิดบัญชีบัญชีกองทุนบน Krungthai NEXT สำเร็จในช่วงระยะเวลาโครงการ
 4. การมอบ Starbucks Card E-Coupon ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เท่านั้น
 5. ธนาคารจะมอบ Starbucks Card E-Coupon ให้กับลูกค้าภายใน 60 วัน ทำการ หลังจากวันสิ้นสุดโครงการ
 6. ช่วงขณะที่ธนาคารทำการส่ง Starbucks Card E-Coupon ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Official Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้และไม่ปิดกั้นการรับข้อความ กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบ Starbucks Card E-Coupon ดังกล่าว
 7. มูลค่ารางวัลรวมภาษีแล้ว
  • เงื่อนไขการใช้ Starbucks Card E-Coupon เป็นไปตามที่ บริษัท Starbucks Thailand กำหนด
  • ธนาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขขอกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่าได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของธนาคารกรุงไทยถือเป็นที่สิ้นสุด

หมายเหตุ

 • ผู้ลงทุนควรทําความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ กรุณาติดต่อ 02-111-1111