เรื่องเด่น

กรุงไทย-เวสเทิร์น ยูเนี่ยน พาตะลุยไต้หวัน ดินแดนชานมไข่มุก

อัพเดทวันที่ 9 พ.ย. 2566

รับ! แพ็กเกจเที่ยวไต้หวัน 1 ทริป / ท่าน 4 วัน 3 คืน มูลค่า 26,000 บาท* จำนวน 10 ที่นั่ง เพียงมียอดโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน สูงสุด 10 ท่านแรก และมีรายการโอนเงิน 4 เดือนติดต่อกัน ผ่าน ทั้ง 4 ช่องทาง ได้แก่

 • แอป Krungthai NEXT
 • สาขาธนาคาร
 • บูธแลกเงิน
 • ตู้เอทีเอ็ม

*เงื่อนไขและข้อกำหนด

 • ลูกค้าจะต้องมียอดโอน(volume) เงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน สูงสุดภายในระยะเวลาโครงการ ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์มอบรางวัลแก่ลูกค้าที่โอนเงินระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ครบ 4 เดือนต่อเนื่องติดต่อกัน และมียอดเงินโอนสูงสุดภายในระยะเวลาโครงการ 10 ท่านแรก
 • รายการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน จะต้องเป็นรายการที่เสร็จสมบูรณ์แล้วเท่านั้น
 • หากรายการถูกยกเลิก หรือกรณีใดๆ ที่ไม่สามารถส่งเงิน หรือรับเงินได้ ถือว่า รายการไม่สำเร็จและไม่นับสิทธิ์ให้
 • จำกัดสิทธิ์การรับแพ็กเกจทัวร์ประเทศไต้หวัน 10 สิทธิ์ตลอดโครงการ
 • จำกัดสิทธิ์การรับแพ็กเกจทัวร์ประเทศไต้หวัน 1สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลาโครงการ
 • ระยะเวลาของโครงการนี้ เริ่มตั้งแต่ 1 พ.ย. 66 – 29 ก.พ. 67 (รวมระยะเวลา 4 เดือน)
 • ธนาคารจะแจ้งให้ทราบภายใน 30 วันสิ้นสุดระยะของโครงการ และแจ้งผ่านทางช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร
 • แพ็กเกจทัวร์ที่ได้รับไม่สามารถ ทอน คืน หรือเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ ในทุกกรณี
 • กรณีที่ลูกค้าไม่สามารถเข้าร่วมเดินทางในวันและเวลาที่กำหนดได้ ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าสละสิทธิ์
 • ธนาคารจะทำการติดต่อลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ตามหมายเลขโทรศัพท์และที่อยู่ที่ท่านได้ ลงทะเบียนไว้กับธนาคาร โปรดอัปเดตข้อมูลที่อยู่ และเบอร์โทร ให้เป็นปัจจุบัน ได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาทั่วประเทศ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงและ/หรือยกเลิก เงื่อนไข ข้อกำหนด รวมทั้งระยะเวลาและสิทธิประโยชน์ใดๆ ในโครงการนี้ และยกเลิกโครงการนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับโครงการนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดการแพจแกจท่องเที่ยว /เส้นทาง และ/หรือการให้บริการของบริษัททัวร์ และ/หรือบริการใดๆของบริษัททัวร์ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธความรับผิดชอบในกรณีทัวร์ถูกยกเลิก หรือเหตุจำเป็นในการเดินทาง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับแพ็กเกจท่องเที่ยวและ/หรือบริการดังกล่าว และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • หากมีข้อโต้แย้งหรือพิพาทใดๆ คำตัดสินของธนาคารถือเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำรายการโอนเงินด่วนระหว่างประเทศเวสเทิร์น ยูเนี่ยน ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111