เรื่องเด่น

เปลี่ยนมือถือใหม่ กรุงไทยจัดให้

อัพเดทวันที่ 22 ต.ค. 2566

แคมเปญ รับส่วนลดพิเศษเพิ่มทันที 500 บาท สำหรับซื้อโทรศัพท์รุ่นที่กำหนด ณ ร้านค้า AIS ที่ร่วมรายการ สำหรับลูกค้า Krungthai NEXT และ Paotang ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย: ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566 เวลา 23:59 น. (เวลาตามประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) และบริษัท แอดวานซ์ อินโฟ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS (“บริษัทฯ”) จัดทำขึ้น เพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน Paotang (“ลูกค้า”) โดยลูกค้าจะมีสิทธิ์รับคูปองส่วนลด AIS มูลค่า 500 บาท (“คูปองส่วนลด”) ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 เวลา 00.01 น. ถึง 31 ธันวาคม 2566  เวลา 23.59 น. (เวลาตามประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • ธนาคารจำกัดสิทธิ์การรับคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์ / ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย รวมจำนวนสิทธิ์ทั้งหมดไม่เกิน 200,000 สิทธิ์ ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT และแอปพลิเคชัน Paotang ตลอดช่วงระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนที่จะครบระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าสามารถกดรับคูปองส่วนลดมูลค่า 500 บาท (“คูปองส่วนลด”) เพียงกดคลิกที่ภาพโฆษณาที่หน้าหลักของแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือแอปพลิเคชัน Paotang ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ทาง AIS กำหนด โดยสามารถชำระค่าสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือในราคาพิเศษสำหรับลูกค้าที่กดรับคูปองเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
  • กรณีซื้อโทรศัพท์เครื่องเปล่า ลูกค้าจะได้รับส่วนลดพิเศษเพิ่ม 500 บาท จากราคาเครื่อง ณ ปัจจุบัน เมื่อใช้คูปองที่กดรับผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือแอปพลิเคชัน Paotang โดยขอสงวนสิทธิ์โทรศัพท์เฉพาะรุ่นที่เข้าร่วมโครงการ ตามรายการดังนี้ SAMSUNG GALAXY A14 5G 4/128 GB, SAMSUNG GALAXY A34 5G 8/256 GB, SAMSUNG GALAXY A54 5G 8/256 GB
  • กรณีซื้อโทรศัพท์พร้อมสมัครแพคเกจ Hot Deal Fixxy Return 399 บาท ต่อเดือน โดยไม่ติดสัญญาผูกมัด เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์สำหรับเงื่อนไขดังนี้
   - ดำเนินการเปิดหมายเลขโทรศัพท์ใหม่ไม่เกิน 30 วัน
   - ดำเนินการย้ายค่ายเครือข่ายโทรศัพท์และขอใช้หมายเลขโทรศัพท์หมายเลขเดิม ไม่เกิน 30 วัน
   - ดำเนินการเปลี่ยนจากการใช้บริการเติมเงินเป็นการชำระค่าบริการรายเดือน ไม่เกิน 30 วัน
 • ลูกค้าจะได้รับ  เอไอเอส พอยท์ 1 คะแนน ทุก 200 บาท สำหรับการชำระค่าสินค้าโทรศัพท์ที่ร่วมรายการ โดยนับจากยอดชำระหลังหักส่วนลดทุกประเภท โดยได้รับสิทธิ์ทั้งลูกค้าเอไอเอส และต่างเครือข่าย เพียงแจ้งหมายเลขโทรศัพท์เมื่อชำระค่าสินค้าหรือโทรศัพท์มือถือตามเงื่อนไขที่กำหนด  ทั้งนี้ลูกค้าเอไอเอสและลูกค้าต่างเครือข่ายจะได้รับคะแนนสะสมเอไอเอส พอยท์ ภายใน 5 วัน ผ่านทางข้อความ SMS   ทั้งนี้การรับหรือใช้คะแนน เอไอเอส พอยท์ เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้ที่ AIS Shop, AIS Telewiz และ AIS Buddy Exclusive ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยลูกค้าต้องกดรับคูปองส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานขายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือแอปพลิเคชัน Paotang และแสดงคูปองให้พนักงานขายเป็นผู้กดยืนยันการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และสามารถใช้ได้ครั้งเดียว หากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายแต่ยังมิได้มีการใช้คูปองส่วนลด ทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลดดังกล่าว และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณี
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ตามที่ธนาคารกำหนด โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • คูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/โอน/ถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ เอไอเอส พอยท์ หรือส่วนลดอื่นๆ มาทำการแลกหรือเป็นส่วนลดร่วมเพิ่มเติมได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือช่องทางอื่นใดที่ธนาคารหรือบริษัทกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์
 • ธนาคารไม่ต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ ในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีความสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ เหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้า / บริการ และความเสียหายใดๆ จากการซื้อสินค้าหรือใช้บริการ จากร้าน AIS Shop, AIS Telewiz และ AIS Buddy Exclusive รวมทั้งการรับหรือใช้คะแนน เอไอเอส พอยท์ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ เนื่องจากธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการดังกล่าว และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย หรือต้องการใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
  สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ที่ AIS Shop และร้านค้า AIS ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ AIS Call Center 1175


  วิธีการใช้คูปองส่วนลด AIS
 • สามารถใช้สิทธิ์ได้ที่ ที่ AIS Shop, AIS Telewiz และ AIS Buddy Exclusive ทุกสาขาทั่วประเทศ โดยลูกค้าต้องกดรับคูปองส่วนลดเพื่อรับสิทธิ์ต่อหน้าพนักงานขายผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT หรือแอปพลิเคชัน Paotang และแสดงคูปองให้พนักงานขายเป็นผู้กดยืนยันการใช้สิทธิ์เท่านั้น
 • กดใช้สิทธิ์ผ่านลิงก์ แอปพลิเคชัน หรืออื่นๆ ที่ได้รับมาจากธนาคารเท่านั้น ไม่อนุญาตให้แคปเจอร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดอื่นใด
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะสินค้าที่ร่วมรายการตามเงื่อนไขที่ทาง AIS กำหนด โดยสามารถชำระค่าสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือเฉพาะรุ่นที่กำหนด ดังนี้
  - RUIO A-II (S6518) 3/32 GB
  - REALME 10T 5G 4/128 GB
  - XIAOMI REDMI 12 5G 4/128 GB
  - SAMSUNG GALAXY A14 5G 4/128 GB, SAMSUNG GALAXY A34 5G 8/256 GB, SAMSUNG
    GALAXY A54 5G 8/256 GB
 • คูปองส่วนลดสามารถใช้ได้เฉพาะในระยะเวลารายการส่งเสริมการขายเท่านั้น และสามารถใช้ได้ครั้งเดียว หากสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย แต่ยังมิได้มีการใช้คูปองส่วนลด ทางบริษัทฯ ถือว่าลูกค้าได้สละสิทธิ์การใช้คูปองส่วนลดดังกล่าว และไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้ในทุกกรณีคูปองส่วนลดนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน/โอน/ถอนเป็นเงินสด และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • รายการส่งเสริมการขายนี้ไม่สามารถใช้ เอไอเอส พอยท์ หรือส่วนลดอื่นๆ มาทำการแลกหรือเป็นส่วนลดร่วมเพิ่มเติมได้
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดหรือข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่ร่วมรายการส่งเสริมการขายได้ที่ AIS Shop และร้านค้า AIS ทุกสาขาทั่วประเทศ หรือ AIS Call Center 1175