เรื่องเด่น

iLink จัดเต็ม รับเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท

อัพเดทวันที่ 12 ก.ย. 2566

iLink จัดเต็ม พร้อมรับเงินคืนสูงสุด 50,000 บาท เมื่อซื่อผลิตภัณฑ์ iLink ตามเงื่อนไขที่กำหนด ภายในวันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566
เบี้ยประกันรับจริงต่อกรมธรรม์
(เฉพาะการซื้อประกันหมวดรายปีเท่านั้น)
มูลค่าเงินคืนสำหรับลูกค้าที่ซื้อกรมธรรม์ iLink ฉบับใหม่ตามเงื่อนไข
เบี้ยประกันภัยหลัก เพื่อความคุ้มครอง(RPP) เบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนเพิ่มเติมพิเศษ(LSTU)
50,000 บาท ขึ้นไป ทุกๆ 10,000 บาท รับเงินคืน 500 บาท ทุกๆ 50,000 บาท รับเงินคืน 100 บาท
การคำนวณมูลค่าเงินคืน มูลค่าเงินคืน คำนวนจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยหลัก (RPP) มูลค่าเงินคืน คำนวณจากเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ(LSTU)
หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ
มูลค่าเงินคืนรวมสูงสุดไม่เกิน 50,000 บาท ต่อ 1 บัญชีลูกค้า


เงื่อนไขโครงการ

 1. กรมธรรม์ใหม่จะต้องนำส่งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 – 30 กันยายน 2566 และอนุมัติภายใน 15 ตุลาคม 2566
 2. สงวนสิทธิพิเศษนี้สำหรับลูกค้าที่ซื้อประกันชีวิตผ่านช่องทางธนาคารเท่านั้น
 3. กรมธรรม์ที่มีส่วนลดต่าง ๆ บริษัทฯ จะนับผลงานจากเบี้ยประกันภัยหลังหักส่วนลดแล้ว
 4. ค่าเบี้ยประกันชีวิตของผลิตภัณฑ์ iLink ตามตารางข้างต้น จะถูกคำนวณตามเบี้ยประกัน (FYP) เพื่อรับของรางวัล โดยคำนวณจาก 100% ของเบี้ยประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (RPP) และเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ (LSTU) หลังหักค่าธรรมเนียมในการจัดสรรเบี้ยประกันภัยเพื่อการลงทุนพิเศษ
 5. สงวนสิทธิ์เฉพาะกรมธรรม์ประกันชีวิตที่มีเบี้ยประกันภัย (FYP) ตามที่ระบุไว้ในตารางข้างต้นเท่านั้น โดยจะได้รับเงินคืน ตามมูลค่าที่กำหนด 1 ราย ต่อ 1 กรมธรรม์ที่มีเบี้ยประกันภัย (FYP) สูงสุด
 6. กรณีลูกค้าได้รับสิทธิ์ตามเงื่อนไขมากกว่า 1 โครงการในระยะเวลาโครงการเดียวกัน ขอสงวนสิทธิ์ในการให้ของรางวัล 1 รายการ ต่อ 1 บัญชีลูกค้าเท่านั้น
 7. ธนาคารจะโอนเงินคืนเข้าบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยของผู้เอาประกัน หลังจากใบคำขอเอาประกันชีวิตได้รับการอนุมัติและพ้นระยะเวลา Free Look Period กรณีผู้เอาประกันชีวิตมีอายุต่ำกว่า 15 ปี ธนาคารจะดำเนินการโอนเงินสนับสนุนเข้าบัญชีของผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต โดยผู้เอาประกันหรือผู้ชำระเบี้ยประกันชีวิต (แล้วแต่กรณี) จะต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย ณ วันทำรายการซื้อประกันภัยและคงสถานะเป็นบัญชีปกติจนถึงวันที่ธนาคารทำการมอบเงินสนับสนุนเข้าบัญชีเงินฝาก หากบัญชีดังกล่าวถูกปิดบัญชีหรือไม่มีสถานะเป็นบัญชีจนถึงวันที่โอนเงินสนับสนุน ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ให้ถือว่าลูกค้าสละสิทธิ์ในการรับเงินสนับสนุน ทั้งนี้ กรณีมีข้อโต้แย้งใด ๆ เกิดขึ้น ให้ถือดุลยพินิจของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 8. สิทธิพิเศษรับเงินคืนจัดทำขึ้นโดย ธนาคารกรุงไทย (จำกัด) มหาชน เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


ข้อควรทราบ

 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครอง และเงื่อนไข ก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์
 • การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน ความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันชีวิตผู้ชี้ช่องให้ทำประกันชีวิตเท่านั้น
 • รับประกันชีวิตโดย บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)  
 • บมจ.ธนาคารกรุงไทย ในฐานะนายหน้านิติบุคคล ใบอนุญาตเลขที่ ช0023/2547
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันชีวิตทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์