เรื่องเด่น

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ ครั้งที่ 4/2566

อัพเดทวันที่ 1 ก.ย. 2566

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) (บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย)

เสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้และบริษัทที่ระดับ "BBB+"แนวโน้มอันดับเครดิต "คงที่"
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2566

อายุหุ้นกู้ 2 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.25-4.40]% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.70-4.90]% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 4 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[4.80-5.00]% ต่อปี
อายุหุ้นกู้ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
[5.00-5.20]% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท
จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่ 12 - 14 กันยายน 2566

จองซื้อได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา
และผ่าน Next Invest เมนู Money Connect ในแอป Krungthai NEXT

จองซื้อง่ายๆ คลิกเลย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร 02-111-1111

คำเตือน: : การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน