เรื่องเด่น

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566

อัพเดทวันที่ 20 ส.ค. 2566

บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน)
ผู้ดำเนินธุรกิจค้าส่งภายใต้ชื่อ “แม็คโคร” (Makro) และธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจบริหารพื้นที่เช่าในศูนย์การค้าภายใต้ชื่อ “โลตัส” (Lotus’s)

จะเสนอขายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2566
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "A+"
แนวโน้มอันดับเครดิต "Positive"
โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2566

อายุ 1 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ย
3.04% ต่อปี
อายุ 3 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.20% ต่อปี
อายุ 5 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.55% ต่อปี
อายุ 7 ปี
อัตราดอกเบี้ย
3.80% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน (ตลอดอายุหุ้นกู้)

เสนอขายต่อประชาชนเป็นการทั่วไป (Public Offering)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
ทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

คาดว่าเปิดจองซื้อระหว่างวันที่
8 และ 11-12 กันยายน 2566

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน