เรื่องเด่น

หุ้นกู้ดิจิทัลของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566

อัพเดทวันที่ 25 ส.ค. 2566

บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
ผู้นำด้านธุรกิจพลังงานของประเทศไทย

เตรียมเสนอขาย
หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้
หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 2/2566

อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ "A" แนวโน้ม "Stable"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566

หุ้นกู้อายุ 4 ปี (3.50 - 3.70%)
หุ้นกู้อายุ 7 ปี อัตราดอกเบี้ยรอประกาศ

เสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น

เสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท
(สำหรับผู้ลงทุนรายใหญ่)

คาดว่าจะเสนอขาย
ในวันที่ 25 - 27 กันยายน 2566

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดง รายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์และร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: บริษัทอยู่ระหว่างการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนต่อสำนักงาน ก.ล.ต. ซึ่งยังไม่มีผลใช้บังคับ ดังนั้น ข้อมูลจึงอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ การจัดสรรขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน