เรื่องเด่น

เมื่อต้องเดินทางนึกถึง ประกันภัยการเดินทาง Enjoy Travel บน Krungthai NEXT

อัพเดทวันที่ 1 ก.ย. 2566

สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า Krungthai NEXT เมื่อซื้อประกันเดินทางต่างประเทศ Enjoy Travel
จาก บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT
รับ Central Voucher สูงสุด 1,000 บาท

ระยะเวลาโปรโมชั่น โปรโมชั่น
10 ก.ค. – 31 ธ.ค. 66
ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ เบี้ยฯ ทุกๆ 1,000.- บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับ Central Voucher สูงสุด 500 บาท 
 • ค่าเบี้ย 1,000 -1,999 รับ Central Voucher มูลค่า 100.- บาท 
 • ค่าเบี้ย 2,000- 2,999 รับ Central Voucher มูลค่า 200.- บาท
 • ค่าเบี้ย 3,000-3,999 รับ Central Voucher มูลค่า 300.- บาท
 • ค่าเบี้ย 4,000-4,999 รับ Central Voucher มูลค่า 400.- บาท
 • ค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000.-ขึ้นไป รับ Central Voucher มูลค่า 500.- บาท
พิเศษเฉพาะวันที่กำหนด
9 ก.ย. – 18 ก.ย. 66
10 ต.ค. – 19 ต.ค. 66
11 พ.ย. – 20 พ.ย. 66
12 ธ.ค.– 21 ธ.ค. 66

ลูกค้าที่ซื้อประกันการเดินทางต่างประเทศ เบี้ยฯ ทุกๆ 1,000.- บาทขึ้นไปต่อกรมธรรม์ รับ Central Voucher สูงสุด 1,000 บาท

 • ค่าเบี้ย 1,000 -1,999 รับ Central Voucher มูลค่า 200.- บาท
 • ค่าเบี้ย 2,000- 2,999 รับ Central Voucher มูลค่า 400.- บาท
 • ค่าเบี้ย 3,000-3,999 รับ Central Voucher มูลค่า 600.- บาท
 • ค่าเบี้ย 4,000-4,999 รับ Central Voucher มูลค่า 800.- บาท
 • ค่าเบี้ยตั้งแต่ 5,000.-ขึ้นไป รับ Central Voucher มูลค่า 1,000.- บาท

เงื่อนไขแคมเปญ

 1. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบเฉพาะผู้ซื้อประกันที่ร่วมรายการของบมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย ผ่านช่องทาง Krungthai NEXT ในระยะเวลาโปรโมชั่น โดยความคุ้มครองกรมธรรม์ยังคงต้องมีผลบังคับเท่านั้น
 2. บัตร Central จะจัดส่งให้กับลูกค้า (ผู้เอาประกันภัย) ไปตามที่อยู่ที่ระบุในกรมธรรม์ ภายใน 10 วัน หลังจากลูกค้าทำรายการซื้อผ่าน Krungthai Next สำเร็จ (ประกันภัยเดินทาง ซับบ์ เอนจอย ทราเวล)
 3. ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการมอบของรางวัล หากจดหมายตีกลับ และไม่ได้รับการติดตามของรางวัลจากลูกค้าภายใน 60 วันหลังจากวันที่จัดส่ง
 4. ธนาคารกรุงไทยขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามรายการส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติและดำเนินกิจกรรมตรงตามเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 5. ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อในการยกเลิกกรมธรรม์ สำหรับกรมธรรม์ที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้
 6. ขอสงวนสิทธิ์ของผู้ซื้อไม่สามารถโอนสิทธิ์ของตนไปยังบุคคลอื่น หรือเปลี่ยน แลก ทอนเป็นเงินสดได้
 7. กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทยเป็นที่สิ้นสุด
 8. ธนาคารกรุงไทยถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่าน และทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมของรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 9. ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่าน และศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 10. เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด


เงื่อนไขแคมเปญ

 • รับประกันวินาศภัยโดย บมจ. ซับบ์สามัคคีประกันภัย 
 • ธนาคารเป็นเพียงนายหน้าประกันวินาศภัยและประกันชีวิต ผู้ชี้ช่องให้ทำประกันวินาศภัยและประกันชีวิต เท่านั้น
 • ผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง โดยผลประโยชน์ ความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในกรมธรรม์