เรื่องเด่น

โปรโมชัน Mission สมัครเป๋าเปย์ปุ๊บเติมปั๊บ

อัพเดทวันที่ 5 ก.ย. 2566

ลูกค้าสมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ต และเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ แลกรับคูปองส่วนลดรวม 100 บาท
สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการผ่านการสแกน QR Code ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต
(จำกัดการได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 2 สิทธิ์ / ลูกค้า / กิจกรรมส่งเสริมการขาย


 • สมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ต และยืนยันตัวตนสำเร็จ
  รับ 1 กุญแจ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 70 บาท (จำกัด 200,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 • เติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ขั้นต่ำ 100 บาทขึ้นไป/รายการ
  รับเพิ่มอีก 1 กุญแจ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลดเพิ่ม 50 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 70 บาท (จำกัด 100,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย)

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่สมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ตและยืนยันตัวตนสำเร็จ และ/หรือเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ตภายในระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายเท่านั้น (“ลูกค้า”)
 • ลูกค้าที่สมัครเป๋าตังเปย์วอลเล็ตและยืนยันตัวตนสำเร็จ รับ 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลด 50 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 70 บาท โดยมีจำกัดจำนวนคูปองส่วนลด 100,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย (เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว)และเมื่อลูกค้าเติมเงินเข้าเป๋าตังเปย์วอลเล็ต จะต้องเลือกช่องทางเติมเงินโดยการโอนเงินจากบัญชีธนาคารกรุงไทยหรือบัญชีธนาคารอื่นเท่านั้น (ไม่นับการเติมเงินเข้าวอลเล็ตโดยการโอนเงินจาก G-wallet หรือ เป๋าตังเปย์วอลเล็ตอื่น) ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ รับเพิ่มอีก 1 กุญแจอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อแลกรับคูปองส่วนลดเพิ่มอีก 50 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 70 บาทในครั้งถัดไป โดยมีจำกัดจำนวนคูปองส่วนลด 50,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย (เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว)
 • คูปองส่วนลดดังกล่าว สามารถใช้เป็นส่วนลดได้ 50 บาท/รายการ ตามมูลค่าการใช้จ่ายขั้นต่ำที่ธนาคารกำหนด เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการผ่านการสแกน QR Code ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต โดย QR Code ร้านค้าของธนาคารที่ร่วมรายการ ได้แก่ QR Code ร้านค้าถุงเงิน, QR Code ร้านค้า K SHOP, QR Code ร้านค้าแม่มณี, QR Code ร้านค้ามั่งมี ช้อป, QR Code ร้านค้า BeMerchant NextGen, และ QR Code ร้านค้า ttb smart shop
 • ธนาคารจำกัดการได้รับคูปองส่วนลดสูงสุด 2 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • ​​คูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ลูกค้ากดรับคูปองส่วนลด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด หรือจำนวนสิทธิ์ที่ใช้หมดก่อน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และ/หรือ ยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์
 • ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้  และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินชี้ขาดของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อด้วยแอปพลิเคชันเป๋าตังผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต ได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
  ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111