เรื่องเด่น

ช้อปสะดวก คุ้มค่า

อัพเดทวันที่ 30 พ.ค. 2566

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า / บัตร Play และ Krungthai Travel Visa card เมื่อผูกบัตรฯ กับทรูมันนี่ครั้งแรก และใช้จ่ายที่โลตัสตั้งแต่ 500 บาท ขึ้นไปรับฟรี e-Coupon

50 บาท

วันที่ 1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66


Lotus’s e-Coupon มูลค่า 50 บาท สำหรับใช้เป็นส่วนลดในการใช้จ่ายที่โลตัส ครั้งถัดไป I  Lotus’s e-Coupon  จะถูกส่งเข้าบัญชีผู้ใช้งานทรูมันนี่ทันที หลังจากการทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไข I Lotus’s e-Coupon มีอายุ 60 วัน หลังจากวันที่ได้รับ I จำกัด 1 สิทธิ์/1 บัญชีผู้ใช้งาน ตลอดรายการส่งเสริมการขาย และจำกัดสิทธิ์รวมสูงสุดจำนวน 50,000 สิทธิ์ตลอดรายการส่งเสริมการขาย I สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ TrueMoney Customer Care โทร. 1240 I เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า, Krungthai Travel Visa Card และบัตร Play (เรียกบัตรทั้งหมดรวมกันและแทนกันว่า “บัตรวีซ่า” และเรียกผู้ถือบัตรดังกล่าวรวมกันและแทนกันว่า “ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) ที่ผูกบัตรวีซ่ากับทรูมันนี่ วอลเล็ท และชำระค่าสินค้า/บริการที่โลตัส (“ร้านค้า”) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 (ตามวันเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ลูกค้าที่ผูกบัตรวีซ่ากับทรูมันนี่ วอลเล็ท ครั้งแรก และใช้จ่ายผ่านทรูมันนี่ วอลเล็ท ด้วยบัตรวีซ่าที่ร้านค้า ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไปต่อ 1 รายการ ลูกค้าจะได้สิทธิ์รับ Lotus’s e-Coupon มูลค่า 50 บาท
 • Lotus’s e-Coupon มูลค่า 50 บาท จะถูกส่งเข้าบัญชีผู้ใช้งานทรูมันนี่ทันทีหลังจากการทำรายการสำเร็จตามเงื่อนไข เพื่อใช้เป็นส่วนลดที่ร้านค้าในครั้งถัดไป โดย Lotus’s e-Coupon มีอายุ 60 วันหลังจากวันที่ได้รับและเงื่อนไขการใช้ Lotus’s e-Coupon เป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด
 • จำกัดการรับ Lotus’s e-Coupon จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และจำกัดจำนวนสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน 50,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย สำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • Lotus’s e-Coupon ไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอชดเชย ทดแทน หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • Lotus’s e-Coupon ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขาย หรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง 
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 7 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารกรุงไทยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ 
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือ บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด และ/หรือบริษัท ทรูมันนี่ จำกัด  และ/หรือร้านค้า เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ TrueMoney Customer Care โทร. 1240
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า, Krungthai Travel Visa Card หรือ บัตร Play ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด