เรื่องเด่น

จะมื้อไหน ก็อร่อยคุ้ม

อัพเดทวันที่ 30 พ.ค. 2566

ลูกค้าบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า / บัตร Play และ Krungthai Travel Visa card เมื่อสั่งอาหารที่ แอปพลิเคชัน LINE MAN ตั้งแต่ 250 บาทขึ้นไป และชำระผ่านบัตรฯ ครั้งแรกรับส่วนลด 100 บาท

ระบุโค้ด VISALM100

วันที่ 1 พ.ค. 66 – 30 ก.ย. 66


จำกัดโค้ดส่วนลดจำนวน 5,000 สิทธิ์/เดือน ตามลำดับก่อน-หลัง I ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น I ส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้ I ติดต่อสอบถาม เพิ่มเติมได้ที่ LINE MAN Help Center LIVE Chat http://lin.ee/xBazsvP I เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด I ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของธนาคาร


ช้อปออนไลน์ปลอดภัย ไม่มีสะดุด เพียงสมัครและเปิดใช้งาน 3-D Secure ก่อนเริ่มต้นซื้อสินค้า/บริการ ที่แอปพลิเคชัน Krungthai NEXT, Krungthai Contact Center โทร. 02 111 1111, ตู้ ATM หรือสาขาธนาคารทั่วประเทศ


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าผู้ถือบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า, Krungthai Travel Visa Card และบัตร Play (เรียกบัตรทั้งหมดรวมกันและแทนกันว่า “บัตรวีซ่า” และเรียกผู้ถือบัตรดังกล่าวรวมกันและแทนกันว่า “ลูกค้า”) ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคารกรุงไทย”) เมื่อชำระค่าสินค้า/บริการที่แอปพลิเคชัน LINE MAN (“ร้านค้า”) ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 – 30 กันยายน 2566 (ตามวันเวลาประเทศไทย) (“ระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย”) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • สงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ผูกบัตรวีซ่าและชำระเงินด้วยบัตรวีซ่ากับแอปพลิเคชัน LINE MAN เป็นครั้งแรก เท่านั้น 
 • ลูกค้าจะต้องกรอกรหัส VISALM100 ในช่องกรอกรหัสส่วนลดในแอปพลิเคชัน LINE MAN เพื่อรับส่วนลดจำนวน 100 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 250 บาท และเลือกชำระเงินด้วยบัตรวีซ่า ก่อนทำการชำระเงินเท่านั้น
 • จำกัดการรับรหัสสวนลด จำนวน 1 สิทธิ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และจำกัดจำนวนสิทธิ์สูงสุดไม่เกิน  5,000 สิทธิ์/เดือน ตามลำดับก่อนหลัง สำหรับบัตรวีซ่าทุกประเภทที่ออกในประเทศไทยจากทุกธนาคาร (รวมทั้งของธนาคารกรุงไทย) รวมกัน เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ก่อนที่จะครบกำหนดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายดังกล่าว
 • ส่วนลดไม่สามารถโอนสิทธิ์ หรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสด หรือขอชดเชย ทดแทน หรือขอคืนส่วนลดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
 • รหัสส่วนลดไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายพิเศษอื่นๆ ได้ และเงื่อนไขการใช้รหัสส่วนลดเป็นไปตามที่ LINE MAN กำหนด
 • ธนาคารกรุงไทยมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้าหรือบริการตามรายการส่งเสริมการขายนี้  ธนาคารกรุงไทยจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว กรณีที่ลูกค้าได้รับความเสียหายใดๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ หรือ หากมีปัญหา หรือข้อสงสัย เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อร้านค้า/ผู้ขายหรือผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ร้านค้าขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด รายละเอียด สิทธิประโยชน์ และ/หรือ ยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วันก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทย และ/หรือ ร้านค้ากำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารกรุงไทยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้ 
 • กรณีเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารกรุงไทย และ/หรือร้านค้า และ/หรือบริษัท บริษัท วีซ่า อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้น
 • ธนาคารกรุงไทยให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารกรุงไทยได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกรุงไทยกำหนด
 • สอบถามรายละเอียดรายการส่งเสริมการขายเพิ่มเติมได้ที่ LINE MAN Help Center LIVE Chat http://lin.ee/xBazsvP
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับบัตรเดบิตกรุงไทย วีซ่า, Krungthai Travel Visa Card หรือ บัตร Play ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111 , สาขาของธนาคาร หรือช่องทางอื่นๆ ตามที่ธนาคารกำหนด