เรื่องเด่น

โปรโมชันพิเศษ เพียงเติมเงินผ่าน KTX บนแอป Krungthai NEXT รับฟรี Shopee e-voucher cash 50 บาท

อัพเดทวันที่ 17 พ.ค. 2566


รับ! Shopee e-Voucher มูลค่า 50 บาทเมื่อเติมเงินลงทุนผ่านเมนูหลักทรัพย์ KTX เข้าบัญชีแคชบาลานซ์ (5470) ขั้นต่ำ 1,000 บาท

เติมเงินลงทุน


ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ บริษัทหลักทรัพย์ กรุงไทย เอ็กซ์สปริง จำกัด หรือ KTX (“บริษัทฯ”) จัดทำขึ้นสำหรับ บุคคลทั่วไปที่ทำธุรกรรมการเงินเข้าบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ บัญชีแคชบาลานซ์ (5470) บนเมนู หลักทรัพย์ KTX บาท เพียงเติมเงิน ขั้นต่ำ 1,000 บาท 1 ครั้งผ่านช่องทาง บนเมนู หลักทรัพย์ KTX ผ่านแอปพลิเคชัน Krungthai NEXT เป็นผลสำเร็จ (โดยไม่มีการยกเลิกหรือเพิกถอนหรือถูกปฏิเสธการ ทำธุรกรรม) และเข้าร่วม Line Official Krungthai Connext ในช่วงเวลาส่งเสริมการขายจะได้รับคูปอง Shopee 50 ระยะเวลาของรายการส่งเสริมการขายนี้เริ่มตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาในประเทศไทย)
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง Shopee 1,500 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • จำกัดสิทธิ์การรับคูปอง Shopee 1 สิทธิ์/ลูกค้า ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายนี้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 3 วันก่อนการมีผลใช้บังคับผ่านทางเว็บไซต์ เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ บริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องประกาศหรือแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้
 • กรณีที่เกิดข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับรายการส่งเสริมการขายนี้ (เว้นแต่ที่ได้กำหนดไว้เป็นประการอื่น) ให้ถือคำตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) เป็นเพียงผู้ประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายนี้ให้แก่ บุคคลทั่วไปรับทราบผ่านช่องทางการสื่อสารของธนาคารเท่านั้น ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธความรับผิดชอบ ต่อความเสียหายอันเกิดจากการให้บริการของบริษัทฯ เนื่องจากธนาคารมิใช่ผู้ผลิต ผู้จำหน่าย หรือผู้ให้บริการ ตามรายการส่งเสริมการขายนี้ กรณีมีข้อสงสัย ข้อร้องเรียน หรือต้องการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกับบริษัทฯ โดยตรง อนึ่ง ข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งในกรณีนี้ ให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • บริษัทและธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการ ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เ กี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัทได้ที่ www.krungthaixspring.com/th/privacy-policy และของธนาคารที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy และ/หรือ ช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • ลูกค้าจะได้รับ คูปอง Shopee 50 บาท ผ่านช่องทาง LINE Krungthai Connext ของธนาคาร ภายใน วันที่ 20 กรกฏาคม 2566
 • ในขณะที่ธนาคารทำการส่งคูปอง Shopee ให้แก่ลูกค้า ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ลงทะเบียนใช้บริการ LINE Official Krungthai Connext ของธนาคารตลอดระยะเวลาของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้และไม่ปิดกั้นการรับข้อความ กรณีลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์ ไม่ได้เป็นผู้ใช้บริการ LINE Krungthai Connext ของธนาคาร หรือปิดกั้นการรับข้อความ ธนาคารสงวนสิทธิ์ยกเลิกการมอบคูปอง Shopee 50 บาท โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลงการมอบผ่านช่องทางอื่นๆได้
 • คูปอง Shopee นี้ไม่สามารถโอนสิทธิ เปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้ หรือขอคืนส่วนลดได้ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข ข้อกำหนด และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 3 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคารหรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งให้ทราบล่วงหน้าได้ และในกรณีมีข้อพิพาทหรือข้อโต้แย้งใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคาร และ/หรือ SHOPEE (THAILAND) เป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบต่อในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือใดเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่ธนาคาร และ SHOPEE (THAILAND) กำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับรายการส่งเสริมการขายนี้ ได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยง ก่อนตัดสินใจลงทุน


เงื่อนไขการใช้สิทธิคูปอง Shopee

 • คูปอง Shopee นี้ ลูกค้าสามารถกรอกรหัส ก่อนทำการชำระเงิน บนแอปพลิเคชัน Shopee
 • คูปอง Shopee นี้ไม่สามารถใช้กับการสั่งซื้อสินค้าประเภทตั๋ว บัตรกำนัล นมผงสำหรับเด็ก 1-2 ปี โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์ทีวี ทองคำ และสินค้าควบคุมตามกฎหมาย และไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ ในช่วงระยะเวลาเดียวกันได้
 • กรณีการสั่งซื้อมีการยกเลิก จะไม่สามารถขอคืนส่วนลดได้
 • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้คูปอง Shopee ได้ที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของ SHOPEE (THAILAND) โทร. 0-2017-8399 ในวันและเวลาทำการ (จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-17.30 น. ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)