เรื่องเด่น

หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566

อัพเดทวันที่ 11 พ.ค. 2566

บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน)

เสนอขาย หุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

"หุ้นกู้ของบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 3/2566"

อันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทและหุ้นกู้ที่ระดับ "BBB+"
แนวโน้มอันดับเครดิต "Stable"
โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อายุ 2 ปี 6 เดือน
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.00 - 4.10% ต่อปี
อายุ 4 ปี
อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.45 - 4.55% ต่อปี

จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้

เสนอขายให้แก่ประชาชนเป็นการทั่วไป
(ผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน)

ราคาเสนอขายหน่วยละ 1,000 บาท

จองซื้อขั้นต่ำ 1,000 บาท
และทวีคูณครั้งละ 1,000 บาท

จะเปิดจองซื้อและขอรับหนังสือชี้ชวนระหว่างวันที่
1-2 และ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2566

จองซื้อได้ที่ ธ.กรุงไทย ทุกสาขา และ Money Connect by Krungthai

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-111-1111


* บุคคลธรรมดาสามารถจองซื้อทางออนไลน์ผ่าน
   ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
   ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
   และธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)

** ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน) สงวนสิทธิรับจองซื้อเฉพาะผู้ลงทุนรายใหญ่เท่านั้น


คำเตือน: การลงทุนมีความเสี่ยง ผู้ลงทุนควรศึกษาและทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดได้จากแบบแสดงรายการข้อมูลและร่างหนังสือชี้ชวนที่ www.sec.or.th
หมายเหตุ: เงื่อนไขการจัดจำหน่ายเป็นไปตามที่กำหนดในร่างหนังสือชี้ชวน