เรื่องเด่น

เปย์บิล ฟินคุ้ม

อัพเดทวันที่ 16 พ.ค. 2566

ลูกค้าชำระบิลผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ตขั้นต่ำ 100 บาท / Biller (ผู้ออกใบแจ้งหนี้) สะสมครบ 2 รายการ แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท สำหรับใช้ชำระค่าสินค้า/บริการ (ตามเงื่อนไขที่กำหนด) ผ่าน QR ร้านค้าที่ร่วมรายการผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง (จำกัด 1 สิทธิ์ / ลูกค้า ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย)

ชำระบิล
ผ่านเป๋าตังค์วอลเล็ต

ขั้นต่ำ 100 บาท / บิล (ผู้ออกใบแจ้งหนี้) 2 รายการ
แลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย)
เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว


ข้อกำหนดและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • สิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (“ธนาคาร”) จัดทำขึ้นเพื่อเป็น
  สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าที่ชำระบิลผ่านเมนู ‘จ่ายบิล’ ผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ (“ลูกค้า”) จะได้รับ 1 แสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์ (แสตมป์บิลอยู่ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่จะปรากฎและถูกจัดเก็บไว้ในเป๋าตังเปย์) และจำกัดการได้รับ 1 แสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์/ 1 Biller (ผู้ออกใบแจ้งหนี้) ตัวอย่างเช่น ลูกค้าชำระบิลของการไฟฟ้านครหลวง ขั้นต่ำ 100 บาท/รายการ จะได้รับ 1 แสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์ หลังจากนั้นลูกค้าจะต้องชำระบิลอื่นๆ ที่ไม่ใช่บิลของการไฟฟ้านครหลวง จึงจะได้รับแสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์เพิ่ม
 • สะสมครบ 2 แสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกดแลกรับคูปองส่วนลดสูงสุด 30 บาท สำหรับใช้ชำระสินค้า/บริการ (ตามยอดการใช้จ่ายขั้นต่ำที่กำหนด) ผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ตและสแกนผ่าน QR ร้านค้าที่ร่วมรายการ โดย QR ร้านค้าที่ร่วมรายการ ได้แก่ QR ร้านค้าถุงเงิน, QR ร้านค้า K SHOP, QR ร้านค้าแม่มณี, QR ร้านค้ามั่งมี ช้อป, QR ร้านค้า BeMerchant NextGen, และ QR ร้านค้า ttb smart shop
 • ลูกค้าที่จ่ายบิลครั้งแรกผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ต สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 30 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • ลูกค้าเดิมที่เคยจ่ายบิลผ่านเป๋าตังเปย์วอลเล็ตแล้ว สามารถแลกรับคูปองส่วนลด 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายขั้นต่ำ 50 บาท โดยจำกัดจำนวนกดรับคูปองส่วนลด 5,000 สิทธิ์ตลอดระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขาย
 • จำกัดจำนวนการกดรับคูปองส่วนลด 1 สิทธิ์/ลูกค้า/กิจกรรมส่งเสริมการขาย 
 • ระยะเวลากิจกรรมส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2566 เวลา 00:01 น. ถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 เวลา 23:59 น. (ตามเวลาประเทศไทย) เว้นแต่จะครบตามจำนวนสิทธิ์ที่กำหนดก่อนครบระยะเวลาดังกล่าว
 • รางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับ สามารถใช้ได้ทันที หรือเก็บไว้ใช้ได้ภายใน 14 วันหลังจากวันที่ลูกค้ากดรับคูปองส่วนลด กรณีใช้คูปองส่วนลดไม่ทันในเวลาที่กำหนด ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ไม่ชดเชยคูปองส่วนลดหรือชดเชยด้วยวิธีการอื่นใดให้แก่ลูกค้า
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการคืนส่วนลดจากมูลค่าของคูปองส่วนลด หากคำสั่งการทำรายการชำระบิลค่าใช้จ่ายถูกยกเลิกหรือถูกปฏิเสธในทุกกรณี
 • คูปองส่วนลดนี้ ไม่สามารถโอน/เปลี่ยน/แลก/ทอนเป็นเงินสดได้
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิพิเศษตามกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ให้เฉพาะแก่ลูกค้าที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ โดยธนาคารจะยึดถือข้อมูลที่มีอยู่ในระบบข้อมูลของธนาคารเป็นสำคัญ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข และยกเลิกกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมถึงเปลี่ยนแปลงสิทธิพิเศษที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า โดยจะประกาศหรือแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า 5 วัน ก่อนการมีผลใช้บังคับ ผ่านทางเว็บไซต์ของธนาคาร และ/หรือทางแอปพลิเคชันเป๋าตัง และ/หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด เว้นแต่กรณีลูกค้าไม่เสียประโยชน์ ธนาคารไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก็ได้  และในกรณีมีข้อขัดแย้งหรือข้อพิพาทใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ ให้ถือว่าคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สิ้นสุด
 • ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือการให้บริการ และ/หรือการจำหน่าย และ/หรือนำเข้า และ/หรือการจัดส่งสินค้า และ/หรือบริการ ธนาคารจึงขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะปฏิเสธความรับผิดชอบต่อกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุดบกพร่อง และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าและ/หรือบริการดังกล่าว รวมถึงสินค้าและ/หรือบริการที่ซื้อผ่านเป๋าตังวอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตัง ได้รับความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัย กรุณาติดต่อบริษัท/ผู้ขาย/ผู้ผลิต/ผู้ให้บริการดังกล่าวเองโดยตรง
 • ธนาคารถือว่าลูกค้าที่เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้ได้อ่านและทำความเข้าใจเงื่อนไขและขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายนี้แล้ว และพร้อมยินยอมที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ข้างต้นทุกประการ
 • เงื่อนไขการใช้คูปองส่วนลดเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
 • ธนาคารให้ความสำคัญเป็นอย่างยิ่งในการดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยลูกค้าสามารถอ่านและศึกษานโยบายความเป็นส่วนตัวของธนาคารได้ที่ https://krungthai.com/th/content/privacy-policy หรือช่องทางอื่นตามที่ธนาคารกำหนด
 • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเป๋าตังเปย์วอลเล็ต บนแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ที่ Krungthai Contact Center โทร. 02-111-1111


ขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย

 • เปิดแอปพลิเคชันเป๋าตัง (โปรดอัปเดตแอปพลิเคชันให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด) และสมัครบริการเป๋าตังเปย์วอลเล็ต
 • กดไอคอน ‘จ่ายบิล’
 • เลือกบิลที่ต้องการชำระ
 • ระบุหมายเลขผู้ใช้งาน
 • กรอกจำนวนเงินที่ต้องการชำระ (ขั้นต่ำ 100 บาท/บิล ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย)
 • ตรวจสอบข้อมูลและกดยืนยันการจ่ายบิล
 • กดบันทึกสลิป
 • เมื่อชำระบิล (ตามเงื่อนไขกิจกรรมส่งเสริมการขาย) สำเร็จ จะได้รับแสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อสะสมครบ 2 แสตมป์บิลอิเล็กทรอนิกส์ สามารถกดแลกรับคูปองส่วนลดได้
 • สามารถตรวจสอบคูปองส่วนลดที่ได้รับ โดยเข้าไปที่ ‘ภารกิจและเกม’ > กดเลือก ‘คูปองของฉัน’ > กดเลือกรางวัลคูปองส่วนลดที่ได้รับจากกิจกรรม “เปย์บิลฟินคุ้ม” > อ่านรายละเอียดและกดใช้งานคูปอง